Прием

 

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС ЗА 2015/2016 г.

Паралелка

Профилиращи предмети

Срок на обучение

Учебен план

8 А клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; АНГЛИЙСКИ ЕЗИК; БЕЛ; ИСТОРИЯ

5год.

виж подробно

8 Б клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; АНГЛИЙСКИ ЕЗИК; МАТЕМАТИКА; ИТ

5год.

виж подробно

8 В клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; АНГЛИЙСКИ ЕЗИК; ХИМИЯ; БИОЛОГИЯ

5год.

виж подробно

8 Г клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; ИСПАНСКИ ЕЗИК; БЕЛ; ИСТОРИЯ

5год.

виж подробно

8 Д клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; ИСПАНСКИ ЕЗИК; МАТЕМАТИКА; ИТ

5год.

виж подробно

8 Е клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; ИСПАНСКИ ЕЗИК; МАТЕМАТИКА; ГЕОГРАФИЯ

5год.

виж подробно

8 Ж клас – чуждоезиков профил ФРЕНСКИ ЕЗИК; НЕМСКИ ЕЗИК; БЕЛ; ИСТОРИЯ

5год.

виж подробно

 

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

  1. 1. Прием, продължителност и завършване на образователната степен

1.1. Учебният план е разработен съгласно Наредба № 6 от 28 май 2001г. за разпределение на учебното съдържание за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

1.2. Продължителността на обучението е 5 (пет) години.

1.3. Учениците придобиват основно образование след завършен IX клас и средно образование след завършен XII клас и успешно положени два държавни зрелостни изпита – Български език и литература и предмет по избор от ЗП.

  1. 2. Разпределението на учебното време по предмети

2.1. Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по учебния предмет Физическо възпитание и спорт, който се използва за организиране на спортни дейности на открито, съгласно чл.16, ал.2 и ал.4 от ЗСООУП.

2.2. Профилиращи предмети:

VIII клас – интензивно изучаване на френски език (ЗП)/

IX клас – първи профилиращ предмет Френски език; втори профилиращ предмет Втори чужд език.

X клас – първи профилиращ предмет Френски език; втори профилиращ предмет Втори чужд език.

XI клас – първи профилиращ предмет Френски език; втори профилиращ предмет Втори чужд език; трети и четвърти профилиращи предмети според паралелката.

XII клас – първи профилиращ предмет Френски език; втори профилиращ предмет Втори чужд език; трети и четвърти профилиращи предмети според паралелката.

2.3. Часовете по СИП се разпределят съобразно желанията и интересите на учениците и възможностите на училището.

 

  1. 3. Предмети, които в курса на обучение се изучават и на френски език:

в IX клас – История и цивилизация, География и икономика, Химия и опазване на околната среда, Биология и ЗО и/или Физика и астрономия;

в X клас – История и цивилизация, География и икономика, Химия и опазване на околната среда, Биология и ЗО и/или Физика и астрономия.

Учебният план е приет на Педагогически съвет.


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

·           МОН – ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС

·           РИО СОФИЯ ГРАД – ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС