Настоятелство

Покана за свикване на редовно общо събрание

П О К А Н А

за свикване на редовно общо събрание

на Сдружение с нестопанска цел

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин” на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 29 (двадесет и девети) септември 2014г., в 18:00 часа, в гр.София, бул. „Патриарх Евтимий” 35, при следния Дневен ред: 1. Отчет на Съвета на настоятелите за дейността през 2012-2014г.; 2. Приемане и освобождаване на членове на настоятелството; 3. Избиране и освобождаване на членове на Съвета на настоятелите. Поканват се всички членове на училищното настоятелство да вземат участие в събранието. При липса на кворум на основание чл.27,изр.2 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 19 часа, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

Председател на “УН към 9 ФЕГ“Алфонс дьо Ламартин”:

…………………………………………………

(Николай Гълъбов)

Настоящата покана е публикувана на сайта на 9-та ФЕГ, на 08.08.2014 г.

Анкета за родителите

Уважаеми родители,

Уважаеми учители и ученици,

На 03.10.2013год., по време на родителската среща за IX, X, XI и XII клас, се проведе анкета сред родителите по инициатива на Училищното настоятелство за някои най-често дискутирани въпроси.

Предлагаме на Вашето внимание резултатите от анкетата.

Благодарим на всички, които се отзоваха! ( Резултати )

От Училищното настоятелство към 9 ФЕГ

Съвет на настоятелите и членове

Съвет на настоятелите:

 

Николай Михайлов Гълъбов– председател

 

и членове:

Данаил Иванов Данаилов – зам. председател

Милена Михайлова Милева – касиер

Аделина Дилянова Иванова

Любомир Тодоров Янакиев

Нина Тодорова Ангелова

Тихомир Атанасов Попов

 

За контакти: board@feg.bg

Сметка за дарения: BG63 FINV 9150 2015 7582 23

Документи

Устав на „Училищното настоятелство към 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“.

Правилник за извършване на дейността и за набиране и разходване на имуществото на „Училищното настоятелство към 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Молба за членство в „Училищното настоятелство към 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Информация за дейността по чл. 38 от ЗЮЛНЦ на „Училищното настоятелство към 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Годишен доклад за дейността, изготвен по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ на „Училищното настоятелство към 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Протокол № 3/26.05.2010 г. от заседание на редовното общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Училищното настоятелство към 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Протокол № 4/25.09.2012 г. от заседание на редовно общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Училищното настоятелство към 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Годишен доклад за дейността през 2011 г.

Информация за дейността на настоятелството през 2011 г.

Обобщена информация за дейността на настоятелството за периода 2010 – 2012 г.

Информация за дейността на настоятелството през 2013 г.

 

Протоколи от заседания на Съвета на настоятелите на „Училищното настоятелство към 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“: