Проект “Образование за утрешния ден”

Проект на МОН BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден
Екипът на 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ участва в проект на МОН BG05М2ОП001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020, съфинансирана от европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. През изминалата учебна година по дейност 2 към проекта: Доставка, монтаж, поддръжка и гаранционно обслужване на идентификационно оборудване сме получили и използваме в учебните часове интерактивен дисплей VESTEL.

Извънкласната дейност – реална и достъпна

На 04.11.2019 г. ученици от клубовете за извънкласна дейност по „Екскурзоводство“, „Химия и опазване на околната среда“, „Биология, екология и здраве“  и ръководители по проекта проведоха реална извънкласна дейност в старинен Пловдив – интригуващ, не само със своето културно наследство, но и с постиженията в областта на науката и технологиите.

Учениците от клуба по „Екскурзоводство“ не само посетиха значими исторически и културни обекти на града, но работиха и върху предварително изготвени работни карти, развиващи техните познавателни, организационни и презентационни умения необходими в работата на екскурзовода.

Учениците от клубовете по „Химия и опазване на околната среда“ и „Биология, екология и здраве“  посетиха Университета по хранителни технологии. В срещите с преподавателите – доц. Спасов, доц. Попова, гл. ас. Ангелова и научни ръководители на лаборатории по производство на млечни продукти, винарство и пивоварство, биотехнлогии учениците се запознаха с реалните условия на обучение  в тези области и се убедиха в значимостта на тяхното практическо приложение.

В лабораторията по биохимия учениците имаха шанса да се запознаят с изследователската дейност на специализант от Франция, който е част от изследователски екип, проучващ приложението на хитиназата в различни области, като я извлича от ларви на насекоми.

В Института по молекулярна биология и биотехнологии учениците от клуба по „Биология, екология и здраве“  се срещнаха с екипа на доц. М. Георгиев, работещ по един от най-големите научни проекти – Изграждане на център за растителна системна биология и биотехнологии. В лабораториите те видяха приложението на съвременни изследователски методи и технологии, като клетъчни и тъканни култури, откриха значимостта на последни биотехнологични открития, едни от които са извличането на биологично активни вещества от растителни видове в България и използването им в борбата с ракови заболявания, затлъстяването, други. Екипът от млади учени, показа на учениците, че науката може да бъде и добро място развитие и просперитет в нашата страна.

Всички участници в клубовете по извънкласни дейности са още по-убедени, че провеждането им в практически условия прави знанията много по-достъпни, провокиращи, дълготрайни, формира ефективна мотивация за бъдеща реализация.

Френската гимназия – домакин на дейности по проекта „Образование за медийна грамотност в цифрова среда“ по програма Еразъм+

На 04 октомври 2019 г. 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ беше домакин на част от дейностите по проекта „Education for Media Literacy in Digital Environment – Образование за медийна грамотност в цифрова среда“, финансиран по програмата Еразъм+. Срещата бе открита от г-жа Емилия Богданова, директора на гимназията, която поздрави гостите и изрази възхищението си от тяхната гражданска отговорност и умение да дискутират задълбочено по толкова сериозни теми.

В обучението на тема „Критическо мислене и медийна грамотност“, което се проведе в София в периода 30 септември 6 октомври 2019 г., участваха по четирима ученици от Литва, Северна Македония и България. В квотата от българска страна взеха участие Траяна Христова от ХІ В клас и Винсент Харолд Мархевка от ХІ Б клас.

Участниците в обучението, заедно с домакините от 9. Френска гимназия – Сава Терзийски, Ален Дечев, Калоян Казаков и Симон Борисов от ХІ А клас, Гергана Йорданова, Калина Михайловска, Катрин Цолова, Мариян Христов, Калоян Благов и Събина Василева от ХІ Б, Александър Владимиров, Стефана Стефанова, Елица Величкова и Александра Радева от ХІ В, дискутираха на темите: „Демокрация и плурализъм“ и „Ролята на ученическата общност в развитието на мултикултурното общество и насърчаването на европейските ценности“. Любезните домакини представиха на връстниците си училищната база и особено „Коридорите и фоайетата на Френската“ – кътовете за споделено общуване и учене, които са плод от реализираните идеи на ученическата визия за неформално общуване в училище.

Участниците в проекта направиха кратки интервюта с учениците-домакини, които ще бъдат разпространени в интернет-платформите на партньорите по проекта.

Семинар по възрожденска литература в 9. ФEГ

На 26.06.2019 г. в литературния кабинет Константин Константинов в 9. ФЕГ Алфонс дьо Ламартин се проведе обучителен семинар за ученици, воден от др Владимир Игнатов. Темата на събитието бе Жанрът на диалога в българската възрожденска литература. Произход, значение, теми, представители.

В лекционното изложение бяха засегнати редица поетологични и идейнотематични акценти, касаещи този все още не твърде системно изследван проблем в родната възрожденистика. Литературноисторическата рамка обхвана времето от 40-те години на XIX в. до Освобождението, като последователно бяха изведени особеностите на жанра на диалога в контекста на оформящата се жанрова система на възрожденската литература, критическата рецепция спрямо него преходна форма към драматургията, самостоятелно присъствие в обсега на публицистиката, литературна/ сценична изява, издържана изцяло в просвещенски дух и др. Бяха посочени и връзките с чуждата литературна традиция антична, гръцка, сръбска, като целта бе да се разшири познавателният хоризонт на учениците с оглед развойните процеси в българската литература на XIX в. и конкретно предвид възможните контакти с други художествени, идейноестетически модели.

Още

Среща на ученици от 12 клас в 9. ФЕГ с представители на БНП „Париба лични финанси“ по проекта „Практични финанси“

На 22 март 2019 г. в кабинет 44 на Френската гимназия се състоя среща между ученици от 12 клас с генералния мениджър на БНП „Париба лични финанси“, г-н Жозе Салойо, и главния счетоводител на банката, г-жа Карабашева. Срещата е част от проекта „Практични финанси“ по образователните програми на Джуниър Ачийвмънт, по който работим в 9. ФЕГ за втора година. Програмата предвижда участието на доброволци от водещи финансови институции, с чиято помощ сложната финансова материя да стане по-достъпна за учениците.

Срещата беше изключително ползотворна, защото нашите доброволци – г-жа Карабашева и г-н Жозе Салойо, направиха всичко необходимо, за да могат учениците да осмислят по-добре сложната банкова материя и да разберат, че служителите на толкова високи постове са обикновени хора, а постигнатите от тях резултати са плод на много труд, упоритост, дисциплина и непрекъснато усъвършенстване. Целта е да формираме у участниците в проекта финансова култура, която да ги направи по-успешни в личен план и в плана на бизнес отношенията им. Всичко, което правим по този проект в пилотната му и реалната фаза, е насочено в тази посока и ни мотивира да продължим да работим и през следващите години.

Изказваме специална благодарност на нашите доброволци от БНП „Париба лични финанси“- г-н Жозе Салойо и г-жа Карабашева. Вярваме, че предстоящата среща с друг представител на банката на 18 април на тема „ Застраховане“ също ще бъде много интересна и ползотворна. Заповядайте, ако вашите интереси са в областта на финансите и управлението на пари!

Усвояването на иновативни методи в преподаването е постоянен процес във ФЕГ

Екипът на 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ е серозно мотивиран да продължи участието си в проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На 24.11.2018 година се състоя обучение на 19 педагогически специалисти по Дейност 1 – „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти“ чрез обучения, които завършват с присъждане на от един квалификационен кредит съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;  тематично направление 1 – „Иновативни методи в преподаването“ на тема „Създаване и използване на дигитални учебни ресурси“. То бе организирано с помощта и любезното съдействие на РААБЕ България с лектор проф. Тони Чехларова.

Екипът е избрал и следващи теми за повишаване на квалификацията и ги очаква с интерес.

Проект „Професионална ориентация за учениците“

Интересна инициатива на ученичка от Френската гимназия

В края на учебната 2017-2018 г. по идея и с ръководството на ученичката от Френската гимназия Василена Стоянова от 10 е клас започнаха дейности по проект за професионална ориентация на учениците в 9.ФЕГ. Това е първата инициатива на ученичката от подобен тип, но тя намери сериозни поддръжници като от страна на ръководството на гимназията, така и сред самите ученици, които имат възможността при реализирането на проекта да се срещнат с представители на различни професионални групи и не само да добият представа за съответната професия, но и да получат непосредствени впечатления от нея в разговор с поканените събеседници. Това провокира молбата ни към Василена да представи в първо лице своята инициатива и да разкаже за осъществяването на проекта.

Започнах проекта „Професионална ориентация на учениците“ в края на първия срок на 10-ти клас, защото вярвам, че образованието и информираността на младите хора са от изключително значение за просперитета на една държава. Проучвания показват, че младите хора, които не се обучават в професионални гимназии,  често не знаят към кой професионален сектор да се насочат. Някои от тях не продължават образованието си във висше учебно заведение, а други емигрират, защото не виждат възможност за професионално развитие в България.

Още

Изложба на Клуба по фотография на Френската гимназия

От 16 до 30 април 2018 г. в Дома на киното бе експозирана найголямата фотографска изложба, която нашите талантливи ученици осъществиха през тази учебна година. Тя беше представителна изява на Клуба по фотография към проекта Твоят час в 9.ФЕГ, с ръководител Камелия Маркова. Учениците от клуба се подготвяха за изложбата в продължение на няколко месеца. Обединяваща, макар и не единствена тема в работата им, стана темата за общуването. Представените произведения показаха  различни творчески подходи към нея, а зрителите имаха възможност да открият автори с вече разпознаваем стил.

Откриването беше вълнуващо, съпроводено от музикалното изпълнение на Серафим и Димитърдвама от вече популярната не само във Френската гимназия  група Кортеж.

Участниците в изложбата се радваха на вниманието на многобройната  и благосклонна публика, изпълнила залата, сред която с удоволствие се разпознаваха и лицата на бивши наши ученици.

Поздравления за прекрасните фотографии!

Проект “Твоят час” – 2017/18

Групи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности”
Ръководители на групи

Приложна психология

Тематична област: Гражданско образование, Тематична подобласт: Психология на общуването. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 17.10.2017 г. до 15.7.2018 г.

Теодора Тодорова

Екскурзоводство 1

Тематична област: Гражданско образование, Тематична подобласт: Интеркултурна комуникация. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 17.10.2017 г. до 15.7.2018 г.

Диана Фиданова

Театрален кръжок на испански език

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 17.10.2017 г. до 15.7.2018 г.

Боряна Коджабашева

Занимателна математика

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Природо-математическо знание. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 16.10.2017 г. до 30.6.2018 г.

Маргарита Иванова

Интересна математика

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Природо-математическо знание. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.  – 2 групи

Петранка Димитрова

Състезателна математика

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Природо-математическо знание. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Снежанка Димова

Френска литература

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 17.10.2017 г. до 15.7.2018 г.

Елиза Николова

Коментарно четене на текст и творческо писане

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят. Дата на публикуване: 3.10.2017 г., предлага се от 16.10.2017 г. до 15.5.2018 г.

Мариана Бакърджиева

Химия и ООС

Тематична област: Природни науки, Тематична подобласт: Химия и опазване на околната среда. Дата на публикуване: 3.10.2017 г., предлага се от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Гергана Кръстева

Лингвистика

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тематична подобласт: Креативно мислене в действие. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., период на провеждане от 15.9.2017 г. до 15.7.2018 г.

Ваня Ботева

Латински език

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., период на провеждане от 9.10.2017 г. до 29.6.2018 г. – 2 групи

Димитър Драгнев

Лингвистика

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тематична подобласт: Креативно мислене в действие. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., период на провеждане от 1.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Любомир Златков

Ученици от 9.ФЕГорганизираха доброволческа инициатива за приобщаване на деца мигранти

След спечелването на награда в конкурса на Столична община Младежки свят и доброволчество” с проект “И те са като нас – доброволчество за толерантност към мигрантите” ученици от 11 клас във Френската гимназия организираха туристическа обиколка на деца бежанци от Центъра за временно настаняване в кв. “Овча купел”. 

Разходката из София се състоя на 14 юни 2017г., като след обиколка с автобус и разглеждане на забележителности в центъра на столицата децата и учениците посетиха Етнографския и Природонаучния музей. Следобедните часове всички прекараха в опознаване, игри на топка, скачане на въже и рисуване с тебешири. Учениците от 9.ФЕГ разработиха и свое лого, което отпечатаха на тениски, подарък за всички участници в проекта.

С инициативата си Ванина Нинова, Кристиян Динев, Димана Борисова, Виктория Петрова, Елица Гъдева, Саша Миланова, Ева Серафимова, Даниел Георгиев и Герасим Палачоров от 11 в, Михаела Мадева и Марина Пешева от 11 е, Лора Маркова и Кристина Живомирова от 11 г и Патрис Механджиев от 12 ж успяха да създадат връзка със своите връстници мигранти и да им погнат да опознаят София. 

Репортаж за изявата на учениците от ФЕГ е излъчен в емисия на БНТ2.

Стартира проект за прилагане на Кан Академията в две столични училища по Програма Европа 2017 на Столична община

Сдружение „Образование без раници“ стартира изпълнението на проект „Преобръщане модела на преподаване в българското училище по примера на европейски добри практики …“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017, в партньорство със столичните 2-ро СУ „Акад. Емилиян Станев“ и Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“.

Проектът беше оценен с най–много точки по първа приоритетна ос на Програма Европа и на официална церемония, проведена на 12 юни 2017 г. лично кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова връчи договора за изпълнението му на г-жа Розалина Лъскова, изпълнителен директор на сдружението, и директорите на училищата партньори – г-жа Елеонора Лилова и г-жа Емилия Богданова. Кметът пожела успех при изпълнението и подчерта приноса на проекта за това София да се превърне в дигитална столица на образованието в България.

Проектът предвижда създаването и прилагането на пилотен модел и добра практика за “обърната/ огледална класна стая”, използвайки безплатния, достъпен за всички инструмент на най-добрата и развита образователна платформа в света, Кан Академията (Khan Academy). След пилотно използване на Кан Академията с избрани пилотни учители и класове през първия срок на учебната 2017/2018 година, резултатите ще бъдат обсъдени на конференция през ноември 2017 г. с всички заинтересовани страни и институции. Целта е да се демонстрира успешното прилагане на иновативни инструменти като Кан Академията на местно и на европейско ниво и нуждата от внедряването им в българското образование.

Още