Ръководство

 

 

Емилия Йорданова Богданова-Иванова – директор

 

bogdanova.e@feg.bg

Гергана Антонова Кръстева – зам. директор по учебната дейност

 

krasteva.g@feg.bg

Милка Иванова Петрова – зам. директор по АСД

 

petrova.milka@feg.bg

Розелина Гюрова Найденова – зам. директор по учебната дейност

 

naydenova.r@feg.bg

Юлиана Михайлова Йолова – зам. директор по учебната дейност

 

yolova.yul@feg.bg

 

 

 

Учители

 

 

Педагогически съветници:

 

 

Мирослав Георгиев Зашев

 

zashev.m@feg.bg

Силвана Огнянова Йорданова

 

yordanova.s@feg.bg

 

 

 

Български език и литература:

 

 

Ангелина Иванова Тодорова

 

todorova.a@feg.bg

Веселина Иванова Панева

 

paneva.v@feg.bg

д-р Владимир Димитров Игнатов

 

ignatov.v@feg.bg

Диана Колюва Цанкова

 

tzankova.d@feg.bg

Елена Боянова Шумкова

 

boyanova.e@feg.bg

Мариана Василева Бакърджиева

 

bakardzhieva.m@feg.bg

София Йосифова Тодорова

 

todorova.s@feg.bg

Цонка Василева Даракчиева

 

darakchieva.ts@feg.bg

 

 

 

Френски език:

 

 

Аксиния Василева Иванова

 

ivanova.a@feg.bg

Вяра Николаева Любенова

 

lyubenova.v@feg.bg

Галина Цветкова Бечева

 

becheva.g@feg.bg

Дарина Тодорова Енчева

 

encheva.d@feg.bg

Илия Илиев Богданов

 

iliev.i@feg.bg

Камелия Крумова Тодорова

 

todorova.k@feg.bg

Катерина Костадинова Костова

 

kostova.k@feg.bg

Кристина Микова Маринова

 

marinova.k@feg.bg

Людмила Гълъбова Стоянова

 

galabova.l@feg.bg

Малина Иванова Сребрина

 

srebrina.m@feg.bg

Маргарита Атанасова Топлийска

 

topliyska.m@feg.bg

Маринела Петрова Чиликова

 

chilikova.m@feg.bg

Мина Дамянова Петрова

 

petrova.m@feg.bg

Надежда Илкова Петрова-Тончева

 

toncheva.n@feg.bg

Надя Кирилова Георгиева

 

georgieva.n@feg.bg

Ромен Декроа

 

descroix.r@feg.bg

Румяна Стоянова Иванова

 

ivanova.r@feg.bg

Светлана Владимирова Антонова

 

antonova.s@feg.bg

Светослав Иванов Коцев

 

kotsev.s@feg.bg

Таня Иванова Райновска

 

raynovska.t@feg.bg

 

 

 

Английски език:

 

 

Ирина Цачева Томова

 

tomova.i@feg.bg

Мария Кирилова Костова

 

kostova.m@feg.bg

 

 

 

Испански език:

 

 

Боряна Лазарова Коджабашева

 

kodjabasheva.b@feg.bg

Мартин Кирилов Данов

 

danov.m@feg.bg

 

 

 

Немски език:

 

 

Мариана Чакърова

 

chakarova.m@feg.bg

 

 

 

Математика:

 

 

Весела Петрова Йорданова

 

yordanova.v@feg.bg

Емилия Йорданова Богданова-Иванова

 

bogdanova.e@feg.bg

Маргарита Иванова Богданова

 

ivanova.m@feg.bg

Петранка Димитрова Димитрова

 

dimitrova.p@feg.bg

Симеон Йорданов Радев

 

radev.s@feg.bg

Снежанка Николова Димова

 

dimova.s.@feg.bg

Юлиана Михайлова Йолова

 

yolova.yul@feg.bg

 

 

 

Информатика и информационни технологии:

 

 

Калина Стефанова Найкова – р-л напр. „ИКТ“

 

stefanova.k@feg.bg

Антоанета Йорданова Минчева

 

mincheva.a@feg.bg

Габриела Люлинова Петкова

 

petkova.g@feg.bg

Иван Александров Гьонов

 

gionov@feg.bg

Мариана Стоянова Тосева

 

toseva.m@feg.bg

 

 

 

История и цивилизация:

 

 

Елза Ахмедова Садулова

 

sadulova.e@feg.bg

д-р Силвия Генова Калпакова

 

kalpakova.s@feg.bg

д-р Сия Иванова Никифорова

 

nikiforova.s@feg.bg

Ангел Ангелов Вихрийски

 

vihriyski.a@feg.bg

 

 

 

Философия:

 

 

Мирослав Георгиев Зашев

 

zashev.m@feg.bg

Розелина Гюрова Найденова

 

naydenova.r@feg.bg

Теодора Христова Тодорова

 

todorova.t@feg.bg

 

 

 

География и икономика:

 

 

Андреяна Георгиева Грозева

 

grozeva.andr@feg.bg

Диана Фиданова Маринкова

 

fidanova.d@feg.bg

 

 

 

Биология и здравно образование:

 

 

Донка Николова Стрелчева

 

nikolova.d@feg.bg

Илиян Константинов

 

konstantinov.i@feg.bg

Стефан Йонков Семерджиев

 

semerdzhiev.s@feg.bg

Юлияна Миткова Миленкова

 

milenkova.yu@feg.bg

 

 

 

Физика и астрономия:

 

 

Владислава Иванова

 

ivanova.v@feg.bg

Надя Йосифова Велева

 

veleva.n@feg.bg

Соня Шолева

 

sholeva.s@feg.bg

 

 

 

Химия и опазване на околната среда:

 

 

Гергана Антонова Кръстева

 

krasteva.g@feg.bg

Малинка Стоянова Шопова

 

shopova.m@feg.bg

Снежина Хари Петкова

 

petkova.s@feg.bg

 

 

 

Музика:

 

 

Ламбрини Джамджиева

 

dzhamdzhieva.l@feg.bg

 

 

 

Изобразително изкуство:

 

 

Светлана Герасимова Тодорова

 

todorova.sv@feg.bg

 

 

 

Физическо възпитание и спорт:

 

 

Ангел Иванов Тошев

 

toshev.a@feg.bg

Виктор Стайков Георгиев

 

georgiev.vikt@feg.bg

Виктория Ангелова Манова

 

manova.v@feg.bg

Марина Анатолиева Ангелова

 

angelova.m@feg.bg

Мария Вълкова Томова

 

tomova.m@feg.bg

 

 

 

Служители

 

 

Магдалена Асенова Лазарова – гл. счетоводител

 

lazarova.m@feg.bg

Елиза Христова Николова – библиотекар

 

nikolova.e@feg.bg

инж. Весела Виденова Христова – касиер-домакин

 

hristova.v@feg.bg

Мария Златкова Хаджиева – адм. секретар

 

hadzhieva.m@feg.bg

Десислава Емилова Чантова – техн. секретар

 

chantova.d@feg.bg