Ръководство    
Емилия Йорданова Богданова-Иванова – директор   bogdanova.e@feg.bg
Гергана Антонова Кръстева – зам. директор по учебна дейност    krasteva.g@feg.bg
Мирослав Георгиев Зашев – зам. директор по учебна дейност   zashev.m@feg.bg
Розелина Гюрова Найденова – зам. директор по учебна дейност   naydenova.r@feg.bg
Стефка Първанова Павлова – зам. директор по АСД   pavlova.s@feg.bg
     
Учители    
Педагогически съветници:    
Мирослав Георгиев Зашев   zashev.m@feg.bg
Силвана Огнянова Йорданова   yordanova.s@feg.bg
     
Български език и литература:    
Веселина Иванова Панева    paneva.v@feg.bg
д-р Владимир Димитров Игнатов    ignatov.v@feg.bg
Екатерина-Мария Ангелова Костадинова   kostadinova.e-m@feg.bg
Елена Боянова Шумкова   boyanova.e@feg.bg
Мария Христова Янкова   yankova.m@feg.bg
София Йосифова Тодорова   todorova.s@feg.bg
д-р Христина Георгиева Андонова   andonova.h@feg.bg
Цонка Василева Даракчиева   darakchieva.ts@feg.bg
     
Френски език:    
Аксиния Василева Иванова   ivanova.a@feg.bg
Амалрик Изели   Izeli.a@feg.bg
Браяна Александрова Ракова   rakova.b@feg.bg
Вяра Николаева Любенова   lyubenova.v@feg.bg
Дарина Тодорова Енчева    encheva.d@feg.bg
Камелия Крумова Тодорова   todorova.k@feg.bg
Катерина Костадинова Костова   kostova.k@feg.bg
Кристина Микова Маринова   marinova.k@feg.bg
Людмила Гълъбова Стоянова   galabova.l@feg.bg
Маргарита Атанасова Топлийска   topliyska.m@feg.bg
Маринела Петрова Чиликова    chilikova.m@feg.bg
Мина Дамянова Петрова   petrova.m@feg.bg
Надежда Илкова Петрова-Тончева   toncheva.n@feg.bg
Надя Кирилова Георгиева   georgieva.n@feg.bg
Николай Любомиров Любенов   lyubenov.n@feg.bg
Рени Николаева Койчева   koycheva.r@feg.bg
Румяна Стоянова Иванова   ivanova.r@feg.bg
Светлана Владимирова Антонова    antonova.s@feg.bg
Светослав Иванов Коцев    kotsev.s@feg.bg
София Павлова Стоянова   stoyanova.s@feg.bg
Таня Иванова Райновска   raynovska.t@feg.bg
     
Английски език:    
Магдалена Иванова Миркова-Широва   mirkova-shirova.m@feg.bg
Мария Кирилова Костова   kostova.m@feg.bg
     
Испански език:    
Боряна Лазарова Коджабашева   kodjabasheva.b@feg.bg
Мартин Кирилов Данов   danov.m@feg.bg
     
Немски език:    
Мариана Веселинова Чакърова   chakarova.m@feg.bg
     
Латински език:    
Димитър Валентинов Драгнев   dragnev.d@feg.bg
     
Математика:    
Емилия Йорданова Богданова-Иванова   bogdanova.e@feg.bg
Кирилка Йорданова Данчева   dancheva.k@feg.bg
Маргарита Иванова Богданова   ivanova.m@feg.bg
Мариана Стоянова Тосева   toseva.m@feg.bg
Ния Даниелова Николова   nikolova.n@feg.bg
Петранка Димитрова Димитрова    dimitrova.p@feg.bg
Снежанка Николова Димова    dimova.s.@feg.bg
     
Информатика и информационни технологии:    
Антоанета Йорданова Минчева   mincheva.a@feg.bg
Габриела Люлинова Петкова   petkova.g@feg.bg
Живко Валентинов Русев   rusev.zh@feg.bg
Калина Стефанова Нейкова – р-л напр. „ИКТ“   stefanova.k@feg.bg
Кирилка Йорданова Данчева   dancheva.k@feg.bg
Мариана Стоянова Тосева   toseva.m@feg.bg
     
История и цивилизация:    
Ангел Ангелов Вихрийски    vihriyski.a@feg.bg
Елза Ахмедова Садулова   sadulova.e@feg.bg
д-р Силвия Генова Калпакова   kalpakova.s@feg.bg
д-р Сия Иванова Никифорова    nikiforova.s@feg.bg 
     
Философия:    
Мирослав Георгиев Зашев   zashev.m@feg.bg
Николина Георгиева Петрова   petrova.n@feg.bg
Розелина Гюрова Найденова    naydenova.r@feg.bg
Теодора Христова Тодорова   todorova.t@feg.bg
     
География и икономика:    
Андреяна Георгиева Грозева   grozeva.andr@feg.bg
Диана Фиданова Маринкова   fidanova.d@feg.bg
     
Биология и здравно образование:    
Донка Николова Стрелчева    nikolova.d@feg.bg
Илиян Константинов Манойлов   konstantinov.i@feg.bg
Юлияна Миткова Миленкова   milenkova.yu@feg.bg
     
Физика и астрономия:    
Надя Йосифова Велева   veleva.n@feg.bg
Ния Даниелова Николова   nikolova.n@feg.bg
Соня Иванова Шолева   sholeva.s@feg.bg
     
Химия и опазване на околната среда:    
Гергана Антонова Кръстева   krasteva.g@feg.bg
Малинка Стоянова Шопова    shopova.m@feg.bg
Снежина Хари Петкова   petkova.s@feg.bg
     
Музика:    
Георги Даниелов Николов   nikolov.g@feg.bg
     
Изобразително изкуство:    
Светлана Герасимова Тодорова   todorova.sv@feg.bg
     
Физическо възпитание и спорт:    
Виктор Стайков Георгиев   georgiev.vikt@feg.bg
Виктория Ангелова Манова   manova.v@feg.bg
Десислава Емилова Чантова   chantova.d@feg.bg
Марина Анатолиева Ангелова   angelova.m@feg.bg
Мария Вълкова Томова   tomova.m@feg.bg
     
Служители    
инж. Весела Виденова Христова – касиер-домакин    hristova.v@feg.bg
Биляна Николаева Младенова – техн. секретар   mladenova.b@feg.bg
Елиза Христова Николова – библиотекар   nikolova.e@feg.bg
Магдалена Асенова Лазарова – гл. счетоводител   lazarova.m@feg.bg
Мария Златкова Хаджиева – адм. секретар   hadzhieva.m@feg.bg