Училищен екип

Ръководство    
Емилия Йорданова Богданова-Иванова – директор   bogdanova.e@feg.bg
Гергана Антонова Кръстева – зам. директор по учебната дейност    krasteva.g@feg.bg
Милка Иванова Петрова – зам. директор по АСД   petrova.milka@feg.bg
Розелина Гюрова Найденова – зам. директор по учебната дейност   naydenova.r@feg.bg
Юлиана Михайлова Йолова – зам. директор по учебната дейност   yolova.yul@feg.bg
Учители    
Педагогически съветници:    
Мирослав Георгиев Зашев   zashev.m@feg.bg
Силвана Огнянова Йорданова   yordanova.s@feg.bg
Български език и литература:    
Веселина Иванова Панева    paneva.v@feg.bg
д-р Владимир Димитров Игнатов    ignatov.v@feg.bg
Диана Колюва Цанкова   tzankova.d@feg.bg
Елена Боянова Шумкова   boyanova.e@feg.bg
Мариана Василева Бакърджиева   bakardzhieva.m@feg.bg
София Йосифова Тодорова   todorova.s@feg.bg
Цонка Василева Даракчиева   darakchieva.ts@feg.bg
Френски език:    
Аксиния Василева Иванова   ivanova.a@feg.bg
Боряна Стоянова Колева   koleva.b@feg.bg
Вяра Николаева Любенова   lyubenova.v@feg.bg
Галина Цветкова Бечева   becheva.g@feg.bg
Дарина Тодорова Енчева    encheva.d@feg.bg
Камелия Крумова Тодорова   todorova.k@feg.bg
Катерина Костадинова Костова   kostova.k@feg.bg
Кристина Микова Маринова   marinova.k@feg.bg
Людмила Гълъбова Стоянова   galabova.l@feg.bg
Маргарита Атанасова Топлийска   topliyska.m@feg.bg
Маринела Петрова Чиликова    chilikova.m@feg.bg
Мария Порфирис   porfiris.m@feg.bg
Мина Дамянова Петрова   petrova.m@feg.bg
Надежда Илкова Петрова-Тончева   toncheva.n@feg.bg
Румяна Любенова Чернинкова   cherninkova.r@feg.bg
Румяна Стоянова Иванова   ivanova.r@feg.bg
Светлана Владимирова Антонова   antonova.s@feg.bg
Светослав Иванов Коцев    kotsev.s@feg.bg
Таня Иванова Райновска   raynovska.t@feg.bg
Английски език:    
Ирина Цачева Томова   tomova.i@feg.bg
Мария Кирилова Костова   kostova.m@feg.bg
Испански език:    
Боряна Лазарова Коджабашева   kodjabasheva.b@feg.bg
Мартин Кирилов Данов   danov.m@feg.bg
Немски език:    
Кристияна Йорданова Панайотова   panayotova.k@feg.bg
Математика:    
Анна Михайлова Аначкова   anachkova.a@feg.bg
Емилия Йорданова Богданова-Иванова   bogdanova.e@feg.bg
Маргарита Иванова Богданова   ivanova.m@feg.bg
Петранка Димитрова Димитрова    dimitrova.p@feg.bg
Снежанка Николова Димова    dimova.s@feg.bg
Юлиана Михайлова Йолова   yolova.yul@feg.bg
Информатика и информационни технологии:    
Калина Стефанова Найкова – р-л напр. “ИКТ”   stefanova.k@feg.bg
Антоанета Йорданова Минчева   mincheva.a@feg.bg
Габриела Люлинова Петкова   petkova.g@feg.bg
Иван Александров Гьонов    gionov@feg.bg
Майя Ангелова Бангиева   bangieva.m@feg.bg
Мариана Стоянова Тосева   toseva.m@feg.bg
История и цивилизация:    
Елза Ахмедова Садулова   sadulova.e@feg.bg
д-р Силвия Генова Калпакова   kalpakova.s@feg.bg
д-р Сия Иванова Никифорова    nikiforova.s@feg.bg 
Ангел Ангелов Вихрийски    vihriyski.a@feg.bg
Философия:    
Александър Георгиев Стамболийски   stamboliyski.a@feg.bg
Мирослав Георгиев Зашев   zashev.m@feg.bg
Розелина Гюрова Найденова    naydenova.r@feg.bg
Теодора Христова Тодорова   todorova.t@feg.bg
География и икономика:    
Андреяна Георгиева Грозева   grozeva.andr@feg.bg
Диана Фиданова Маринкова   fidanova.d@feg.bg
Биология и здравно образование:    
Донка Николова Стрелчева    nikolova.d@feg.bg
Надежда Венециева Параскова   paraskova.n@feg.bg
Юлияна Миткова Миленкова   milenkova.yu@feg.bg
Физика и астрономия:    
Лена Николова Кънева    kaneva.l@feg.bg
Надежда Любомирова Антонова   antonova.n@feg.bg
Надя Йосифова Велева   veleva.n@feg.bg
Химия и опазване на околната среда:    
Гергана Антонова Кръстева   krasteva.g@feg.bg
Малинка Стоянова Шопова    shopova.m@feg.bg
Снежина Хари Петкова   petkova.s@feg.bg
Музика:    
Ламбрини Николова Джамджиева   dzhamdzhieva.l@feg.bg
Изобразително изкуство:    
Камелия Тодорова Маркова   markova.k@feg.bg
Физическо възпитание и спорт:    
Ангел Иванов Тошев   toshev.a@feg.bg
Виктория Ангелова Манова   manova.v@feg.bg
Марина Анатолиева Ангелова   angelova.m@feg.bg
Мария Вълкова Томова   tomova.m@feg.bg
Снежана Желева Добрева   dobreva.s@feg.bg
Служители    
Магдалена Асенова Лазарова – гл. счетоводител   lazarova.m@feg.bg
Елиза Христова Николова – библиотекар   nikolova.e@feg.bg
инж. Весела Виденова Христова – касиер-домакин    hristova.v@feg.bg
Мария Златкова Хаджиева – техн. секретар   hadzhieva.m@feg.bg