Графици


  • График за провеждане на изпити –  януарска сесия, 2018/2019 уч. год.


  • График за олимпиадите през учебната 2018/2019 год.


    • График за провеждането на консултациите през II-ия срок на уч. 2018/2019 год.

    • График за контролните и класни работи през II-ия срок на уч. 2018/2019 год.

    • График за часовете СИП и ФУЧ през I-вия срок на уч. 2018/2019 год.

    • График за провеждане на втори час на класа през II-ия срок на уч. 2018/2019 год.