График за провеждането на класни и контролни работи през I-вия срок на 2023-24 уч. година:
§ VIII клас
§ IX клас
§ X клас
§ XI клас
§ XII клас