Графици

·         График за провеждане на контролни и класни работи през I-вия учебен срок на учебната 2019-2020 год.

·         График за провеждане на консултациите на учителите през I-вия учебен срок на учебната 2019-2020 год.

·         График за реализиране на втори час на класа.


·      График за ваканциите през учебната 2019/2020 год.