Документи свързани с приложение на ОРЗД (GDPR)

Ø  Инструкция за действия при пробив в сигурността на личните данни

Ø  Политика за защита на личните данни

Ø  Политика за техническите и организационни мерки за защита на личните данни

ØРегистър на дейности по обработване на лични данни (администратор)

Ø  Регистър на категории дейности по обработването (обобщаващ)

Ø  Регистър на лицата, които обработват лични данни

Ø  Декларация за поверителност

Ø  Информация за служители – съобщение за поверителността на личните данни

Ø  Информация за ученици и родители – съобщение за поверителността на личните данни