Заявление за избор на профилиращи предмети


·         Условия за издаване на дубликати за Свидетелство за основно образование и Диплома за средно образование

·         Процедура по издаване на дубликати за Свидетелство за основно образование и Диплома за средно образование

·         Заявление за издаване на дубликат за Свидетелство за основно образование

·         Заявление за издаване на дубликат за Диплома за средно образование

 


 


Уверение за БДЖ


Служебна бележка за прогнозен успех


Декларация за съгласие за публично оповестяване


Получаване на стипендии

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СТИПЕНДИИ

 

Приложение №1

Заявление-декларация за постигнати образователни резултати

Приложение №2

Заявление-декларация за подпомагане на достъпа до образование

Декларация за дохода

 

Приложение №3

Заявление-декларация за еднократна стипендия за постигнати високи резултати в различни области


Декларация за родителско съгласие за заснимане на собственото дете в събитие на 9. ФЕГ