Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,
Във връзка с чл. 103, чл.104 ал.2 и чл. 106 ал.1 т. 2 от Наредба № 10 / 01. 09. 2016 год. за организация на дейностите в училищното образование, обявявам свободно място за ученик (момиче) в IX Ж клас профил“ Чужди езици“ с френски език и немски език.
Срок на подаване на документите от 24.03.2021год. до 26.03.2021 год. от 09.00 часа до 14.30 часа в канцеларията на гимназията (мотивирано заявление свободен текст, документ, удостоверяващ успеха на ученика от завършен 8 клас, грамоти от състезания, олимпиади и/или извънкласни дейности).
Директор:
Емилия Богданова-Иванова

 


РЕЗУЛТАТИ ОТ IV КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС
Списък на учениците по бал участвали в IV класиране
за едно място за момиче (ФЕ, ИЕ) на 11.08.2020 г.

За единственото свободно място се класира ученичката с №2205953  и бал 440,500. Записването ще е  на 12.08.2020 г. от  9:30 до 15:00 ч.
От ръководството на 9. Френска езикова гимназия

 


СЪОБЩЕНИЕ
Относно: прием на ученици в VIII клас, за учебната 2020/2021 година.
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
Уведомяваме ВИ, че след приключване  на 3-ти етап за класиране на ученици в VIII клас,  има едно свободно място за момиче в паралелка с изучаване на френски език и испански език. Документи на кандидатите ще се приемат на 11.08.2020 год. от 09.00 до 16.00 часа. Записване на приетия кандидат ще се осъществи на  12.08.2020 год. от 10.00 до 16.00 часа.  
Необходими документи за участие в 4-то класиране (съгласно чл. 70, ал. 3 и чл. 72, т. 2 и т. 3 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г.  за организация на дейностите в училищното образование): 
1. Оригинал на свидетелство за основно образование; 2. Оригинал на служебна бележка за резултатите от НВО; 3. Заявление до директора за участие в класиране.
ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА 9. ФЕГ
 

Важно съобщение за записване на ученици под карантина!

 

Предвид вероятността да има ученици и родители в карантина и това да възпрепятства записването или подаването на заявление за участие във втори етап на класиране, РУО – София-град изготви образци на пълномощно и декларация, които родителите следва да попълнят и упълномощеното от тях лице да представи в 9.ФЕГ след предварително уведомяване на ръководството на телефон 02/9308024 или на място чрез охраната на гимназията.
Тези образци можете да изтеглите от тук:
·         пълномощно
·         декларация

 


Уважаеми родители и настойници на новоприети ученици!

Поздравяваме ви за успешното класиране на детето ви и за добрия избор на училище!
ЗАПИСВАНЕТО на приетите ученици в 9.ФЕГ ще стане от 9:00 до 16:00 часа на:
·         14, 15 и 16 юли 2020г. за приетите на първи етап на класиране
·         21 и 22 юли 2020г. за приетите на втори етап на класиране
·         30 юли 2020г. за приетите на трети етап на класиране,
както следва:
·    в зала 22 – паралелка ФЕ/НЕ
·    в зала 23 – паралелки ФЕ/АЕ
·    в зала 24 – паралелки ФЕ/ИЕ
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.      Заявление за записване
2.      Свидетелство за основно образование – оригинал
3.      Заявление за спортни дейности, ИУЧ и ФУЧ
4.      Декларация за участие в НП „Ученически олимпиади и състезания“
5.      Декларация за събиране, използване и обработване на лични данни
Документите можете за изтеглите от сайта на 9.ФЕГ на тази страница по-надолу.
В случай, че нямате възможност да принтирате документите за записване, ние ще ви ги предоставим на място.
Скъпи ученици, уважаеми родители/настойници, с оглед спазването на противоепидемичните мерки, в една зала ще се допуска по един ученик, придружен от един родител. Допуска се подаването на заявление за участие във второ класиране да става от родител без присъствието на ученика.
Моля да:
·         влизате и престоявате в гимназията с маски
·         дезинфекцирате ръцете си на входа
·         спазвате дистанция от 1,5 метра
·         влиза само ученика, придружен от един родител/настойник
·         изчаквате реда си навън, дистанцирани от останалите
·         идвате с предварително попълнени документи
От ръководството на 9.ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“
и класните ръководители на VІІІ класове

 


 

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ

НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ПРЕЗ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ    5 години                                                Дневна форма

Забележка:
1)      ФЕИ  – Френски език, интензивно изучaванe
2)      Образуване на състезателния бал:
§  Оценка от НВО (БЕЛ) – в точки, удвоена;
§  Оценка от НВО (Мат) – в точки, удвоена;
§  Оценка от свидетелство за основно образование по БЕЛ – в точки;
§  Оценка от свидетелство за основно образование по Математика – в точки.

 


 

 


 

 


УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VIII КЛАС – 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА,
съгласно чл. 12 ал.1 от Наредба №4/2015 за учебния план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“

ОБЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ: На учениците в VIII клас се предлагат:
1.      Спортни игри за спортни дейности на открито – 1 час седмично/36 часа годишно
2.      ФУЧ:    Хор – 2 часа седмично / 72 часа годишно  или  
  Живопис – графика с 2 часа седмично / 72 часа годишно
Емилия Богданова-Иванова
Директор на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“

 

 


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ: