·         Информация за извършване на административни услуги

·         Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

·         Приемане на ученици в VІІІ клас

·         Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование в ХІ клас

·         Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

·         Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

·         Издаване на диплома за средно образование

·         Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование-удостоверения, свидетелства, дипломи

·         Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование