Настоятелство

Покана за свикване на редовно общо събрание на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство към 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ свиква редовно общо събрание. Вижте поканата тук.

Банкова сметка на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 9. ФЕГ „АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН“

IBAN: BG34FINV91502016283709

Доклади и отчети на Училищното настоятелство към 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“

·         Финансов отчет за 2018 г.

o   Годишен доклад за дейността през 2018 г.

o   Информация за дейността за 2018 г.

·         Финансов отчет за 2017 г.

o   Годишен доклад за дейността през 2017 г.

o   Информация за дейността за 2017 г.

Устав на Училищното настоятелство към 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“

Устав на Училищното настоятелство

 

Покана за среща на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

П О К А Н А
за свикване на редовно общо събрание
на Сдружение с нестопанска цел
“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”
Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин” на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 04 (четвърти) юни 2019г., в 18:00 часа, в гр.София, бул. „Патриарх Евтимий” 35, при следния Дневен ред:
1.      Отчет на Съвета на настоятелите за дейността през 2016–2018г.;
2.      Изменения и допълнения в устава;
3.      Приемане и освобождаване на членове на настоятелството;
4.      Избиране и освобождаване на членове на Съвета на настоятелите.
Поканват се всички членове на училищното настоятелство да вземат участие в събранието.
При липса на кворум на основание чл.27, изр.2 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 19:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
Председател на “УН към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин” –
Тихомир Попов

Покана за среща на УН

П О К А Н А

за среща на Съвета на настоятелите

на Сдружение с нестопанска цел

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство към 9. ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин” кани всички родители и други заинтересовани лица да присъстват на заседанието, което се ще проведе на

15 (петнайсети) Ноември 2018 г., в 18:30 часа,

в гр.София, бул. „Патриарх Евтимий” 35, сградата на 9. ФЕГ, при следния

Д н е в е н   р е д:

1. Преглед на процеса за набиране на средства за дейността;

2. Обсъждане на текущи искания за финансиране;

3. Разни.

Председател на УН към 9. ФЕГ “Алфонс Дьо Ламартин”:

(п.) Тихомир Попов

Покана за среща на УН

П О К А Н А

за среща на Съвета на настоятелите

на Сдружение с нестопанска цел

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин информира, кани всички родители и други заинтересовани лица да присъстват на заседанието, което ще проведе на 
10 (десети) Май, 2018г., в 18:30 часа,
 
в гр.София, бул. „Патриарх Евтимий” 35,сградата на 9 ФЕГ, при следния

 

Д н е в е н   р е д:

1. Преглед на процеса за набиране на средства за дейността;

2. Обсъждане на текущи искания за финансиране;

4. Разни.

 

Председател на “УН към 9 ФЕГ“Алфонс дьо Ламартин”:

…………………………………………………

(Тихомир Попов)

Покана за среща на УН

П О К А Н А

за среща на Съвета на настоятелите

на Сдружение с нестопанска цел

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин информира, кани всички родители и други заинтересовани лица да присъстват на заседанието, което ще проведе на 08 (осми) Февруари 2018г.,

в 18:30 часа, в гр.София, бул. „Патриарх Евтимий” 35, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Обсъждане текущи въпроси

Председател на “УН към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин”:

…………………………………………………

(Тихомир Попов)

Покана за среща

П О К А Н А

за среща на Съвета на настоятелите

на Сдружение с нестопанска цел

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”

 

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин информира, кани всички родители и други заинтересовани лица да присъстват на заседанието, което ще проведе на 29вадесет и девети) Ноември 2017г.,

в 18:30 часа, в гр.София, бул. „Патриарх Евтимий” 35,, при следния

Д н е в е н   р е д:

1. Преглед на процеса за набиране на средства за дейността;

2. Обсъждане на искания за финансиране за 2017/2018 учебна година;

3. Обсъждане на възможности за допълнително финансиране чрез подаване на проекти;

4. Разни.

 

Председател на “УН към 9 ФЕГ“Алфонс дьо Ламартин”:

…………………………………………………

(Тихомир Попов)

Покана

П О К А Н А

за среща на Съвета на настоятелите

на Сдружение с нестопанска цел

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин информира, кани всички родители и други заинтересовани лица да присъстват на заседанието, което ще проведе на 10 (десети) октомври 2016г., в 18:30 часа, в гр.София, бул. „Патриарх Евтимий” 35, стая 21, при следния

Д н е в е н   р е д:

1. Приемане на нови членове;

2. Обсъждане на искания за финансиране за 2016/2017 учебна година;

3. Обсъждане на възможности за допълнително финансиране чрез подаване на проекти;

4. Разни.

 

Председател на “УН към 9 ФЕГ“Алфонс дьо Ламартин”:

…………………………………………………

(Тихомир Попов)

Нов съвет на настоятелите

Уважаеми Родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че съставът на новия  Съвет на настоятелите  „Училищно настоятелство към 9-та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”е:

1.  Тихомир Атанасов Попов – Председател

2.  Биляна Емилова ХристоваПетрова – заместник-председател

3.  Нина Тодорова Ангелова – касиер

4.  Светослав Огнянов Василев

5.  Цвети Иванов Лазаров

Всички Вие, родители и деца, можете да отправяте предложения, сигнали, оплаквания, идеи и др. до училищното настоятелство на следния e-mail: board@feg.bg, като Ви уверяваме, че същите ще бъдат разглеждани своевременно.

Общо събрание на “Училищно настоятелство”

Pokana.jpg

Настоящата покана е публикувана на сайта на 9. ФЕГ “Ламартин” на 18.03.2016 г.