Настоятелство

Годишен финансов отчет на настоятелството за 2018 г.

Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за дейността на Сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство към 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ към 31.12.18 г.

Покана за среща на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

П О К А Н А
за свикване на редовно общо събрание
на Сдружение с нестопанска цел
“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”
Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин” на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 04 (четвърти) юни 2019г., в 18:00 часа, в гр.София, бул. „Патриарх Евтимий” 35, при следния Дневен ред:
1.      Отчет на Съвета на настоятелите за дейността през 2016–2018г.;
2.      Изменения и допълнения в устава;
3.      Приемане и освобождаване на членове на настоятелството;
4.      Избиране и освобождаване на членове на Съвета на настоятелите.
Поканват се всички членове на училищното настоятелство да вземат участие в събранието.
При липса на кворум на основание чл.27, изр.2 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 19:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
Председател на “УН към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин” –
Тихомир Попов

Покана за среща на УН

П О К А Н А

за среща на Съвета на настоятелите

на Сдружение с нестопанска цел

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство към 9. ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин” кани всички родители и други заинтересовани лица да присъстват на заседанието, което се ще проведе на

15 (петнайсети) Ноември 2018 г., в 18:30 часа,

в гр.София, бул. „Патриарх Евтимий” 35, сградата на 9. ФЕГ, при следния

Д н е в е н   р е д:

1. Преглед на процеса за набиране на средства за дейността;

2. Обсъждане на текущи искания за финансиране;

3. Разни.

Председател на УН към 9. ФЕГ “Алфонс Дьо Ламартин”:

(п.) Тихомир Попов

Покана за среща на УН

П О К А Н А

за среща на Съвета на настоятелите

на Сдружение с нестопанска цел

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин информира, кани всички родители и други заинтересовани лица да присъстват на заседанието, което ще проведе на 
10 (десети) Май, 2018г., в 18:30 часа,
 
в гр.София, бул. „Патриарх Евтимий” 35,сградата на 9 ФЕГ, при следния

 

Д н е в е н   р е д:

1. Преглед на процеса за набиране на средства за дейността;

2. Обсъждане на текущи искания за финансиране;

4. Разни.

 

Председател на “УН към 9 ФЕГ“Алфонс дьо Ламартин”:

…………………………………………………

(Тихомир Попов)

Покана за среща на УН

П О К А Н А

за среща на Съвета на настоятелите

на Сдружение с нестопанска цел

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин информира, кани всички родители и други заинтересовани лица да присъстват на заседанието, което ще проведе на 08 (осми) Февруари 2018г.,

в 18:30 часа, в гр.София, бул. „Патриарх Евтимий” 35, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Обсъждане текущи въпроси

Председател на “УН към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин”:

…………………………………………………

(Тихомир Попов)

Покана за среща

П О К А Н А

за среща на Съвета на настоятелите

на Сдружение с нестопанска цел

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”

 

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин информира, кани всички родители и други заинтересовани лица да присъстват на заседанието, което ще проведе на 29вадесет и девети) Ноември 2017г.,

в 18:30 часа, в гр.София, бул. „Патриарх Евтимий” 35,, при следния

Д н е в е н   р е д:

1. Преглед на процеса за набиране на средства за дейността;

2. Обсъждане на искания за финансиране за 2017/2018 учебна година;

3. Обсъждане на възможности за допълнително финансиране чрез подаване на проекти;

4. Разни.

 

Председател на “УН към 9 ФЕГ“Алфонс дьо Ламартин”:

…………………………………………………

(Тихомир Попов)

Покана

П О К А Н А

за среща на Съвета на настоятелите

на Сдружение с нестопанска цел

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин информира, кани всички родители и други заинтересовани лица да присъстват на заседанието, което ще проведе на 10 (десети) октомври 2016г., в 18:30 часа, в гр.София, бул. „Патриарх Евтимий” 35, стая 21, при следния

Д н е в е н   р е д:

1. Приемане на нови членове;

2. Обсъждане на искания за финансиране за 2016/2017 учебна година;

3. Обсъждане на възможности за допълнително финансиране чрез подаване на проекти;

4. Разни.

 

Председател на “УН към 9 ФЕГ“Алфонс дьо Ламартин”:

…………………………………………………

(Тихомир Попов)

Нов съвет на настоятелите

Уважаеми Родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че съставът на новия  Съвет на настоятелите  „Училищно настоятелство към 9-та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”е:

1.  Тихомир Атанасов Попов – Председател

2.  Биляна Емилова ХристоваПетрова – заместник-председател

3.  Нина Тодорова Ангелова – касиер

4.  Светослав Огнянов Василев

5.  Цвети Иванов Лазаров

Всички Вие, родители и деца, можете да отправяте предложения, сигнали, оплаквания, идеи и др. до училищното настоятелство на следния e-mail: board@feg.bg, като Ви уверяваме, че същите ще бъдат разглеждани своевременно.

Общо събрание на “Училищно настоятелство”

Pokana.jpg

Настоящата покана е публикувана на сайта на 9. ФЕГ “Ламартин” на 18.03.2016 г.

16.12.2015 г. – събрание на Училищното настоятелство

Здравейте приятели,

Време е за събрание на Училищното настоятелство.

Бих искал да Ви поканя да се съберем на 16 Декември, Сряда от 18 30 часа, в сградата на 9 ФЕГ, 2ри етаж.

Приложени са дневен ред и доклада за дейността.

Надявам се да се видим в широк състав:)

арх. Николай Гълъбов

+359 887 855 800

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ФЕГ

Уважаеми Родители,

Преди всичко бихме искали да Ви благодарим за подкрепата към училищното настоятелство през изминалата година.   Благодарение на нея и активното взаимодействие с ръководството на гимназията и лично на Директора – Г-жа Богданова – можем да отчетем една много успешна година!

Бяха подпомогнати и финансирани допълнително редица училищни дейности: участие във франкофонски фестивали, полагане на изпитите DELF, участие в национални олимпиади и състезания, спортни мероприятия, и закупуване на награди за отличилите се ученици. Подпомагане дейността на учителите и повишаване на тяхната квалификация. Финансиране на разходи на преподавателят от Франция, членство в Майкрософт академия, и покупка на лиценз за софтуера за професионално ориентиране – Icares.

Създадохме фейсбук страница на родителите. Ако искате да се включите – изпратете запитване до http://www.facebook.com/groups/732182526860676/?fref=ts

Подобрихме съществено комуникацията с Френските институции в България. Очаквайте да получавате повече новини за франкофонските събития у нас.   Използваме възможността да Ви съобщим за Френските дни в София „От Франция с любов. 16-18 Октомври“. За повече информация – http://www.ccifrance-bulgarie.org/bg/fbtik/sbitija/predstojashchi-sbitija/vue-detail/d/-8bdf56f611/ Очакваме през 2015-16 г. френски фирми да посещават училището, да запознават учениците с дейността си и възможности за стажове в тях.

Считаме за успех, осигуряване на финансиране и издаването на строително разрешение за изграждането на допълнителна постройка към съществуващата сградата от към улица Гургулят. Тя ще подслони две модерни многофункционални зали за физкултура и събирания, помещения за фитнес и тенис на маса, допълнителни класни стаи, асансьор и др. Ще бъде обновен двора на гимназията.

Подобри се сигурността в сградата, като през следващата година планираме монтирането на устройства за контрол на достъп в сградата.

Предстои ни една много интересна учебна година, през която ще празнуваме петдесет и пет годишнината от основаването на гимназията, във връзка с което планираме честване през месец Май, 2016 г.

Ако желаете да се включите в настоятелството или да направите предложения накъде да насочим нашите усилия ни пишете на:

board@feg.bg На вниманието  на Г-н Сава Бобчев.   Зам. – Председател на Настоятелството

Или заповядайте на следващото ни събиране на 22 Октомври, което ще се проведе в гимназията от 19 часа.

Разчитаме и тази година на Вашата подкрепа – Финансова и с включване в дейността ни!

Благодаря Ви от сърце!

Председател на Училищното настоятелство:

Арх. Николай Гълъбов. +359 887 855 800

Отворено писмо

Отворено писмо до родителите на ученици от 9-та ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин“ от арх. Николай Гълъбов, председател на Училищното настоятелство.