Покана за свикване на редовно общо събрание на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство към 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ свиква редовно общо събрание на 12.09.2023 г. Поканата може да се види тук.

Покана за свикване на редовно общо събрание на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство към 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ свиква редовно общо събрание на 13.09.2022 г. Поканата може да се види тук.

Покана за свикване на редовно общо събрание на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство към 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ свиква редовно общо събрание на 13.09.2021 г. Поканата може да се види тук.

Покана за свикване на редовно общо събрание на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство към 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ свиква редовно общо събрание на 14.09.2020 г. Поканата може да се види тук.

Покана за свикване на редовно общо събрание на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство към 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ свиква редовно общо събрание. Поканата може да се види тук.

Покана за свикване на редовно общо събрание на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство към 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ свиква редовно общо събрание. Вижте поканата тук.

Доклади и отчети на Училищното настоятелство към 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“

·         Финансов отчет за 2018 г.

o   Годишен доклад за дейността през 2018 г.

o   Информация за дейността за 2018 г.

·         Финансов отчет за 2017 г.

o   Годишен доклад за дейността през 2017 г.

o   Информация за дейността за 2017 г.

Покана за среща на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

П О К А Н А
за свикване на редовно общо събрание
на Сдружение с нестопанска цел
“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”
Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин” на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 04 (четвърти) юни 2019г., в 18:00 часа, в гр.София, бул. „Патриарх Евтимий” 35, при следния Дневен ред:
1.      Отчет на Съвета на настоятелите за дейността през 2016–2018г.;
2.      Изменения и допълнения в устава;
3.      Приемане и освобождаване на членове на настоятелството;
4.      Избиране и освобождаване на членове на Съвета на настоятелите.
Поканват се всички членове на училищното настоятелство да вземат участие в събранието.
При липса на кворум на основание чл.27, изр.2 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 19:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
Председател на “УН към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин” –
Тихомир Попов

Покана за среща на УН

П О К А Н А

за среща на Съвета на настоятелите

на Сдружение с нестопанска цел

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство към 9. ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин“ кани всички родители и други заинтересовани лица да присъстват на заседанието, което се ще проведе на

15 (петнайсети) Ноември 2018 г., в 18:30 часа,

в гр.София, бул. „Патриарх Евтимий” 35, сградата на 9. ФЕГ, при следния

Д н е в е н   р е д:

1. Преглед на процеса за набиране на средства за дейността;

2. Обсъждане на текущи искания за финансиране;

3. Разни.

Председател на УН към 9. ФЕГ „Алфонс Дьо Ламартин“:

(п.) Тихомир Попов

Покана за среща на УН

П О К А Н А

за среща на Съвета на настоятелите

на Сдружение с нестопанска цел

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин информира, кани всички родители и други заинтересовани лица да присъстват на заседанието, което ще проведе на 
10 (десети) Май, 2018г., в 18:30 часа,
 
в гр.София, бул. „Патриарх Евтимий” 35,сградата на 9 ФЕГ, при следния

 

Д н е в е н   р е д:

1. Преглед на процеса за набиране на средства за дейността;

2. Обсъждане на текущи искания за финансиране;

4. Разни.

 

Председател на “УН към 9 ФЕГ“Алфонс дьо Ламартин”:

…………………………………………………

(Тихомир Попов)