П О К А Н А
за свикване на редовно общо събрание
на Сдружение с нестопанска цел
“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”
Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин” на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 04 (четвърти) юни 2019г., в 18:00 часа, в гр.София, бул. „Патриарх Евтимий” 35, при следния Дневен ред:
1.      Отчет на Съвета на настоятелите за дейността през 2016–2018г.;
2.      Изменения и допълнения в устава;
3.      Приемане и освобождаване на членове на настоятелството;
4.      Избиране и освобождаване на членове на Съвета на настоятелите.
Поканват се всички членове на училищното настоятелство да вземат участие в събранието.
При липса на кворум на основание чл.27, изр.2 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 19:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
Председател на “УН към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин” –
Тихомир Попов

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.