Протокол за класиране  на кандидати за запълване на 1 (едно) свободно място в паралелка VIII клас (френски език, испански език) за учебната 2023/2024 година.


График за попълване на 1 (едно) свободно място след IV етап на класиране към 30.09.2023 г. в паралелка VIII клас с интензивно изучаване на френски език и испански език за учебната 2023/2024 година

Подаване на документи на 04.09.2023 год. от 09:00 часа до 12:00 часа.
Необходими документи за кандидатстване за свободното място, съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 год. на МОН:
1.        Заявление до директора по образец – предоставя се в канцеларията;
2.      Оригинал на свидетелството за основно образование.
Документите се подават в канцеларията на гимназията.
Класирането се извършва от комисия, назначена със заповед на директора според бала на кандидатите.
Класиране на кандидатите и обявяване на резултатите: на 04.09.2023 до 13:00 часа.
Записване на класирания кандидат: на 04.09.2023 до 17:00 часа.
Необходими документи за записване на класирания кандидат:
1.        Заявление до директора по образец – предоставя се в канцеларията или се изтегля от сайта на гимназията;
2.      Оригинал на свидетелството за основно образование;
3.       Декларация за обработване на лични данни – по образец – предоставя се в канцеларията или се изтегля от сайта на гимназията.

  • Уважаеми родители,
   Уважаеми ученици,
   Записването на ученици в VIII клас, в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ за учебната 2023/2024 година в паралелки с профил „чужди езици“ ще се осъществява при спазване на определените нормативни изисквания и подаване на следните документи :
   1.    Заявление до директора /по образец/;
   2.    Оригинал на свидетелството за завършено основно образование;
   3.    Успешно положени изпити от НВО след VII клас по Български език и литература и Математика.
   Балообразуването за паралелките се осъществява се като сбор от умножената по две оценка по БЕЛ от НВО след VII клас + умножената по две оценка по МАТ от НВО след VII клас + оценките по БЕЛ и МАТ от свидетелството за основно образование.

    

    

   График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в 9. ФЕГ за учебната 2023/2024 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование
   (съгласно заповеди № РД09-4061/30.08.2022 г., изм. и доп. със заповед № РД09-891/24.04.2023 г., №РД09-4062/30.08. 2022 г. и №РД09-4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката)