Уважаеми родители,
Уважаеми ученици,
Записването на ученици в VIII клас, в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ за учебната 2023/2024 година в паралелки с профил „чужди езици“ ще се осъществява при спазване на определените нормативни изисквания и подаване на следните документи :
1.    Заявление до директора /по образец/;
2.    Оригинал на свидетелството за завършено основно образование;
3.    Успешно положени изпити от НВО след VII клас по Български език и литература и Математика.
Балообразуването за паралелките се осъществява се като сбор от умножената по две оценка по БЕЛ от НВО след VII клас + умножената по две оценка по МАТ от НВО след VII клас + оценките по БЕЛ и МАТ от свидетелството за основно образование.

 

 

График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в 9. ФЕГ за учебната 2023/2024 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование
(съгласно заповеди № РД09-4061/30.08.2022 г., изм. и доп. със заповед № РД09-891/24.04.2023 г., №РД09-4062/30.08. 2022 г. и №РД09-4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката)