П О К А Н А

за среща на Съвета на настоятелите

на Сдружение с нестопанска цел

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство към 9. ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин“ кани всички родители и други заинтересовани лица да присъстват на заседанието, което се ще проведе на

15 (петнайсети) Ноември 2018 г., в 18:30 часа,

в гр.София, бул. „Патриарх Евтимий” 35, сградата на 9. ФЕГ, при следния

Д н е в е н   р е д:

1. Преглед на процеса за набиране на средства за дейността;

2. Обсъждане на текущи искания за финансиране;

3. Разни.

Председател на УН към 9. ФЕГ „Алфонс Дьо Ламартин“:

(п.) Тихомир Попов

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.