П О К А Н А

за свикване на редовно общо събрание

на Сдружение с нестопанска цел

“УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ

9 ФЕГ “АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН”

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство към 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин” на основание чл.26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 29 (двадесет и девети) септември 2014г., в 18:00 часа, в гр.София, бул. „Патриарх Евтимий” 35, при следния Дневен ред: 1. Отчет на Съвета на настоятелите за дейността през 2012-2014г.; 2. Приемане и освобождаване на членове на настоятелството; 3. Избиране и освобождаване на членове на Съвета на настоятелите. Поканват се всички членове на училищното настоятелство да вземат участие в събранието. При липса на кворум на основание чл.27,изр.2 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 19 часа, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

Председател на “УН към 9 ФЕГ“Алфонс дьо Ламартин”:

…………………………………………………

(Николай Гълъбов)

Настоящата покана е публикувана на сайта на 9-та ФЕГ, на 08.08.2014 г.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.