Устав на „Училищното настоятелство към 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“.

Правилник за извършване на дейността и за набиране и разходване на имуществото на „Училищното настоятелство към 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Молба за членство в „Училищното настоятелство към 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Информация за дейността по чл. 38 от ЗЮЛНЦ на „Училищното настоятелство към 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Годишен доклад за дейността, изготвен по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ на „Училищното настоятелство към 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Протокол № 3/26.05.2010 г. от заседание на редовното общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Училищното настоятелство към 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Протокол № 4/25.09.2012 г. от заседание на редовно общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Училищното настоятелство към 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Годишен доклад за дейността през 2011 г.

Информация за дейността на настоятелството през 2011 г.

Обобщена информация за дейността на настоятелството за периода 2010 – 2012 г.

Информация за дейността на настоятелството през 2013 г.

 

Протоколи от заседания на Съвета на настоятелите на „Училищното настоятелство към 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“:

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.