Проект на МОН BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден
Екипът на 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ участва в проект на МОН BG05М2ОП001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020, съфинансирана от европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. През изминалата учебна година по дейност 2 към проекта: Доставка, монтаж, поддръжка и гаранционно обслужване на идентификационно оборудване сме получили и използваме в учебните часове интерактивен дисплей VESTEL.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.