На 26.06.2019 г. в литературния кабинет Константин Константинов в 9. ФЕГ Алфонс дьо Ламартин се проведе обучителен семинар за ученици, воден от др Владимир Игнатов. Темата на събитието бе Жанрът на диалога в българската възрожденска литература. Произход, значение, теми, представители.

В лекционното изложение бяха засегнати редица поетологични и идейнотематични акценти, касаещи този все още не твърде системно изследван проблем в родната възрожденистика. Литературноисторическата рамка обхвана времето от 40-те години на XIX в. до Освобождението, като последователно бяха изведени особеностите на жанра на диалога в контекста на оформящата се жанрова система на възрожденската литература, критическата рецепция спрямо него преходна форма към драматургията, самостоятелно присъствие в обсега на публицистиката, литературна/ сценична изява, издържана изцяло в просвещенски дух и др. Бяха посочени и връзките с чуждата литературна традиция антична, гръцка, сръбска, като целта бе да се разшири познавателният хоризонт на учениците с оглед развойните процеси в българската литература на XIX в. и конкретно предвид възможните контакти с други художествени, идейноестетически модели.

Друга задача бе свързана с обособяването и анализирането на отделни проблемни кръгове, разгръщани и смислово нюансирани чрез диалозите, като усилията бяха насочени към това да се проследят степените на: възрожденското художественокритическо осмисляне на действителността; естетическото съзряване; жанровото развитие; социалното въздействие. Така своето (като самостоятелна естетическа категория, но неизменно и спрямо отношенията му с чуждото, враждебното) бе поставено в нееднороден социалнополитически (набезите на гръцките духовници, неумолимостта на поробителите, предателството на единородците) и културен (модата, загубата на народностна идентичност) контекст. Тези проблемни кръгове бяха илюстрирани с фрагменти от диалогични текстове на Неофит Бозвели, П. Р. Славейков, Добри Войников и особено Христо Ботев (диалозите, публикувани във в. Тъпан, придружени от знаковите карикатури на Хенрик Дембицки). А интересен момент в срещата бе и реалното разиграване от страна на учениците на сцена от творба на Войников в опит да се наподоби някогашното възрожденско училищно или читалищно тържество: първите импровизирани сцени, на които се представят подобни произведения със силно изразена нравствена и социална насоченост.

Осъществяването на семинара е в рамките на Национална програма Млади учени и постдокторанти на основание на Решение на Министерския съвет №577/17.08.2018 и Заповед РД19-479/21.12.2018 на Ректора на Софийския университет Св. Кл. Охридски.

 

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.