През м. април 2014г. бе подписано споразумение между Министерство на образованието (България) и Френския културен институт за сертифициране на билингвалното обучение.

За първи път през учебната 2014/2015 година учениците от 11. и 12. клас ще имат възможност да се явят на изпит за сертификат, удостоверяващ преминато билингвално обучение в гимназиалния курс.

Сертификата ще бъде издаден съвместно от МОН и от Френския културен институт, и ще може да се ползва като приложение към дипломата за средно образование.

Сертифицирането на билингвалното обучение има за цел да удостовери пред приемащата институция (университет, работодателски организации) високото ниво на владеене на френски език (ниво В2/В2+ съгласно Европейската езикова рамка), заявени интереси в дадена културно-образователна област, както и силна мотивация за учене и успех.

Всички ученици от 11.и12.клас са поканени да се включат.

Изисквания към кандидатите:

1.Задълбочен интерес в една от областите Химия и ООС, Биология и ЗО, География и икономика, История и цивилизация, дисциплини от Философски цикъл.

2.Добро ниво на владеене на френски език (ниво В2) към м.март 2015г.

3.Способност за работа самостоятелно.

4.Готовност за учене през целия живот.

5.Желание за успех в национален или друг европейски университет.

Необходими документи:

1.Заявление по образец.

2.Копие от бележниците за 9.,10,11.клас (страници с годишните оценки).

Важни срокове:

15.10.2014г. – подаване на заявление в канцеларията на гимназията.

20.03.2015г. – краен срок за предаване на готовото досие при Г.Кръстева, ПДУД

10.04-20.02.1015г. – защита пред тричленна комисия, съставена от представители на МОН, Френски културен институт и 9.ФЕГ (точната дата ще бъде обявена на сайта на 9.ФЕГ).

Основни етапи на процеса на подготовка и защита на досие:

1.Избор на тема и съгласуване с учител по съответния учебен предмет.

2.Подбор на материали и оформяне на съдържателната част на досието (насоки и помощ от учителите по Френски език-СИП) – 7 до 9 страници.

3.Оформяне на досието (общ обем 12 страници).

4.Устна защита пред 3-членна комисия (представяне на разработената тема и събеседване по нея).

ВАЖНО! Полученият сертификат ще удостоверява преминато билингвално обучение, но няма да съдържа количествена и/или качествена оценка (пр. Мн.добър 4.63).

За повече информация: Г.Кръстева, ПДУД

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.