Екипът на 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ е серозно мотивиран да продължи участието си в проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На 24.11.2018 година се състоя обучение на 19 педагогически специалисти по Дейност 1 – „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти“ чрез обучения, които завършват с присъждане на от един квалификационен кредит съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;  тематично направление 1 – „Иновативни методи в преподаването“ на тема „Създаване и използване на дигитални учебни ресурси“. То бе организирано с помощта и любезното съдействие на РААБЕ България с лектор проф. Тони Чехларова.

Екипът е избрал и следващи теми за повишаване на квалификацията и ги очаква с интерес.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.