Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в осми клас на държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и настойник/ попечител, който отглежда това дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на следните документи:

1.       Заявление-декларация. То може да бъде получено лично в Дирекция Социално подпомагане (ДСП) или изтеглено от официалната интернет страница на Агенцията за социално подпомагане на следния линк: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti   както и от сайта на Системата за сигурно електронно връчване;

2.      Удостоверение, че детето е записано в гимназията – издава се в канцеларията на гимназията.

3.      Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител, ако е приложимо.

Заявлението се подава след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15.10.2021 год. То може да бъде подадено в ДСП по настоящия адрес на семейството по един от следните начини:

ü  лично, като към заявлението се прилага лична карта за справка;

ü  чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението следва да е в оригинал;

ü  чрез Системата за сигурно електронно връчване с Персонален идентификационен код на НОИ или квалифициран електронен подпис;

ü  на електронен адрес: ao@asp.government.bg без електронен подпис

Помощта се отпуска на две части. Първата половина – 150 лв. се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането и, а втората половина – 150 лв. – в началото на втори учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. Отпуснатата помощ подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Средствата се възстановяват и в случай, когато ученикът не продължи образованието си през втория учебен срок до завършване на осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.

 

 

 

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.