Съобщения

Възможност за инсталиране на MS Office2013ProPlus

На притежателите на лични акаунти в Office365 с домейн feg.bg, се предоставят безвъзмездно до пет възможности за инсталиране на MS Office2013ProPlus. Даденият шанс за официален достъп до компютърни ресурси, спомага свързването на съвременното обучение с новите технологии. Влизането в процедурата по конфигуриране на софтуера, се осъществява през личните акаунти.

На вниманието на учениците от 11 клас

Предстои провеждане на езиков реципрочен обмен с гимназия Виктор Юго – Марсилия, Франция.

Общата продължителност на обмена е два месеца.

Период на провеждане на програмата: месец февруари и месец май 2015 год.

Начин на провеждане: През месец февруари 2015 год. трима ученика от гимназия Виктор Юго – Марсилия, Франция ще учат в 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ и ще бъдат настанени в семейство на ученик от 9ФЕГ. През месец май 2015 год. трима ученика от 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ ще учат в гимназия Виктор Юго – Марсилия, Франция и ще бъдат настанени в приемно семейство.

Целта на езиковия обмен е да позволи на гимназисти да опознаят образователната система на училището партньор, както и нова култура по-време на престоя си в страната и приемното семейство.

Финансиране на обмена: транспортните разходи са за собствена сметка. Разноските по време на престоя се поемат от приемното семейство.

Срок за заявка : до 15 декември 2014 год.

Изисквания за кандидатстване за езиковия обмен:

1. Много добро ниво / В1/ на френски език.

2. Среден успех от предходната учебна година-най-малко мн. добър 5

3. Участие в извънкласни форми на обучение и проекти, организирани от 9 ФЕГ„ Алфонс дьо Ламартин “.

4. Готовност на семейството да поеме на френския ученик всички разноски по едномесечния му престой в България.

На вниманието на учениците от 10 клас!

Предварително кандидатстване за програма Ронсар на Френския институт в България.

Програмата Ронсар е езиков реципрочен обмен с обща продължителност два месеца.

Период на провеждане на програмата: месец май 2015 год.

Начин на провеждане: През месец май 2015 год. двама ученика от 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ ще учат във Франция, а през месец юни 2015 год. двама ученика от Франция ще учат в 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Целта на програмата Ронсар е да позволи на гимназисти да опознаят образователната система на училището партньор, както инова култура по-време на престоя си в страната и приемното семейство.

Финансиране на програмата Ронсар:транспортните разходи са за собствена сметка.

Разноските по време на престоя се поемат от приемното семейство.

Срок за подаване на документи : до 30 ноември 2014 год. в канцеларията на 9 ФЕГ.

Събеседване с кандидатите :до 17 декември 2014 год.

Необходими документи :

1/ Попълнен и разпечатан формуляр за кандидатстване.

2/ Мотивационно писмо на френски език

Изисквания за кандидатстване за езиковия обмен:

1.Много добро ниво / В1/ на френски език.

2.Среден успех от предходната учебна година-най-малко мн.добър 5

3.Участие в извънкласни форми на обучение и проекти, организирани от 9 ФЕГ„Алфонс дьо Ламартин“.

4.Готовност на семейството да поеме на френския ученик всички разноски по едномесечния му престой в България.

 

Формуляр за кандидатстване

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА БИЛИНГВАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

През м. април 2014г. бе подписано споразумение между Министерство на образованието (България) и Френския културен институт за сертифициране на билингвалното обучение.

За първи път през учебната 2014/2015 година учениците от 11. и 12. клас ще имат възможност да се явят на изпит за сертификат, удостоверяващ преминато билингвално обучение в гимназиалния курс.

Сертификата ще бъде издаден съвместно от МОН и от Френския културен институт, и ще може да се ползва като приложение към дипломата за средно образование.

Сертифицирането на билингвалното обучение има за цел да удостовери пред приемащата институция (университет, работодателски организации) високото ниво на владеене на френски език (ниво В2/В2+ съгласно Европейската езикова рамка), заявени интереси в дадена културно-образователна област, както и силна мотивация за учене и успех.

Всички ученици от 11.и12.клас са поканени да се включат.

Изисквания към кандидатите:

1.Задълбочен интерес в една от областите Химия и ООС, Биология и ЗО, География и икономика, История и цивилизация, дисциплини от Философски цикъл.

2.Добро ниво на владеене на френски език (ниво В2) към м.март 2015г.

3.Способност за работа самостоятелно.

4.Готовност за учене през целия живот.

5.Желание за успех в национален или друг европейски университет.

Необходими документи:

1.Заявление по образец.

2.Копие от бележниците за 9.,10,11.клас (страници с годишните оценки).

Важни срокове:

15.10.2014г. – подаване на заявление в канцеларията на гимназията.

20.03.2015г. – краен срок за предаване на готовото досие при Г.Кръстева, ПДУД

10.04-20.02.1015г. – защита пред тричленна комисия, съставена от представители на МОН, Френски културен институт и 9.ФЕГ (точната дата ще бъде обявена на сайта на 9.ФЕГ).

Основни етапи на процеса на подготовка и защита на досие:

1.Избор на тема и съгласуване с учител по съответния учебен предмет.

2.Подбор на материали и оформяне на съдържателната част на досието (насоки и помощ от учителите по Френски език-СИП) – 7 до 9 страници.

3.Оформяне на досието (общ обем 12 страници).

4.Устна защита пред 3-членна комисия (представяне на разработената тема и събеседване по нея).

ВАЖНО! Полученият сертификат ще удостоверява преминато билингвално обучение, но няма да съдържа количествена и/или качествена оценка (пр. Мн.добър 4.63).

За повече информация: Г.Кръстева, ПДУД

Обява за конкурс за участие в YES

Обява за конкурс за участие в Програмата за обучение на ученици – YES, финансирана от правителството на САЩ

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА
2014 – 2015 година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2014 – 2015 година

ПРЕДМЕТ

КЛАС

ИЗДАТЕЛСТВО – АВТОРИ

Български език

8

ПРОСВЕТА – М.Васева , В.Михайлова

Литература

8

Анубис, К. Протохристова и др

Френски език

8

Echo Junior A1, A2 – Cle International

Математика

8

Архимед” – Здравка и Георги Паскалеви

Книга за ученика математика

8

Архимед” – Здравка Паскалева и Мая Алашка

Информационни технологии

8

ПРОСВЕТА – Г.Момчева, П.Асенова ( 2009г.)

Музика

8

ПРОСВЕТА

Изобразително изкуство

8

АНУБИС

Български език

9

„Д-р Иван Богоров“ – М.Васева и колектив

Литература

9

АНУБИС – Б.Богданов и колектив

Френски език

9

Rallye – Prosveta

Английски език

9

Solutions Pre-Intermediate

Second edition, изд.Oxford, University Press

Испански език

9

Nuevo Ven 1

изд.Edelsa

учебник+уч.тетрадка

Немски език

9

“DELFIN”-изд.HUEBER

TEIL 1, Lektionen1-10

Arbeitsbuch + Lehrbuch

Математика

9

АНУБИС

Информационни технологии

9

ИТ&Информатика на Ив.Иванов, издателство „Нова звезда“ 2010г.

История и цивилизация

9

География и икономика

9

Психология и логика

9

Психология и логика 9 клас, изд. ЕКСТРЕМ

Биология и здравно образование

9

· Биология и ЗО за 8кл. С автори Вл.Овчаров и колектив, изд.Булвест – 2000 от 2010 – 2011г.

· Biologie et education a la Sante

Физика и астрономия

9

Химия и ООС

9

изд. ПЕДАГОГ

Музика

9

ПРОСВЕТА

Изобразително изкуство

9

БУЛВЕСТ – 2000

Български език

10

ПРОСВЕТАТатяна Ангелова и др.

Литература

10

Анубис, К. Протохристова и др

Френски език

10

Echo B1 volume 2– Cle International

Английски език

10

Solutions Intermediate

Second edition, изд.Oxford, University Press

Испански език

10

Nuevo Ven 1,2

изд.Edelsa

Немски език

10

“DELFIN”-изд.Mueber

TEIL 1, Lektionen1-10

Arbeitsbuch + Lehrbuch

Математика

10

АНУБИС

Информационни технологии

10

ИТ, изд. „Нова звезда“, С. Кънчева, И. Иванов

История и цивилизация

10

Histoire et civilisation 10 classe – Histoire des temps modernes, изд. Просвета, С. Генова и колектив

География и икономика

10

География и икономика 9 клас, БУЛВЕСТ 2000 – Р.Пенин и колектив

Атлас по География и икономиказа 9 клас – изд.Datamap

Етика и право

10

Етика и право 10 клас, изд.АНУБИС

Биология и здравно образование

10

· Биология и ЗО за 9кл. С автори О.Димитров изд.Булвест – 2000

· Biologie et education a la Sante

Физика и астрономия

10

Химия и ООС

10

· Учебник: Химия и ООС 9 клас – издателство “Булвест 2000”

· Помагало: Chimie et protection de l’enveronnement- 10-e

· заб: за 10 клас ЗП могат да се ползват аналогични учебници на издателство Педагог 6

Български език

11

Анубис, Жабов

Литература

11

· изд. Просвета, И. Пелева и А. Хранова

· изд. Сиела, А. Дамянова и др.

Френски език

11

Echo B2

CLE internaional

Английски език

11

Solution– Upper-Intermediate

Secondedition, изд.Oxford, UniversityPress

Испански език

11

Nuevo Ven 2

изд.Edelsa

Немски език

11

“DELFIN”-изд.HUEBER

TEIL 2, Lektionen11-20

Arbeitsbuch + Lehrbuch

Математика

11

АНУБИС

История и цивилизация

11

История и цивилизация за 10 клас, изд. Просвета, Г.Марков и колектив

География и икономика

11

География и икономика за 10кл. ЗП, изд.Булвест 2000 от Р.Пенин, М.Султанова и други

География и икономика

ПРОФИЛ

География и икономика за 10кл. ЗП и ПП, изд.Булвест 2000 ; АТЛАС за 10кл. Изд.Датаман – Европа ООД

Философия

11

Философия 11 клас, изд. АНУБИС

Биология и здравно образование

11

ЗП

Учебник по Биология и ЗО за 10 клас, ЗП – изд. Булвест 2000 – 2006г. – 2011г. – Огнян Димитров и колектив

Биология и здравно образование

11

ПРОФИЛ

Учебник по Биология и ЗО за 10 клас, ПП – Просвета

2001г. – 2003г. – П. Попов и колектив

Физика и астрономия

11

Химия и ООС

11

ЗП

Химия и ООС 10 клас – издателство “Булвест 2000

заб: за 11 клас ЗП могат да се ползват аналогични учебници на издателство Педагог 6

Химия и ООС

11

ПРОФИЛ

· Химия и ООС 9 клас ПП

издателство “Булвест 2000

· Химия и ООС 10 клас ПП

издателство “Булвест 2000

· Всичко за матурата Химия и ООС

издателство “Просвета” 2011 год.

· Всичко за кандидат-студентите по химия

издателство “Просвета” 2013 год.

Български език

12

РЕГАЛИЯ- 6 – 2002г. ; Б.Георгиев

Литература

12

„Сиела Норма“ 2002 от Адр.Дамянова и други

Френски език

12

Echo B2

CLE internaional

Английски език

12

Solutions Advanced

Secondedition, изд.Oxford, UniversityPress

Испански език

12

Sintesis, ed.Santillana

Немски език

12

“DELFIN”-изд.HUEBER

TEIL 2, Lektionen11-20

Arbeitsbuch + Lehrbuch

Математика

12

ЗП

АНУБИС – автори Ч. Лазаров и Т. Витанов

Математика

12

ПРОФИЛ

АНУБИС – автори Ч. Лазаров и Т. Витанов

Информационни технологии

ПРОФИЛ

История и цивилизация

12

История и цивилизация за 11 клас, изд. Планета – 3, Пламен Митев и колектив

География и икономика

ПРОФИЛ

География и икономика за 10кл. ЗП и ПП, изд.Булвест 2000 ; АТЛАС за 10кл. Изд.Datamap – Европа ООД

Свят и личност

12

ПРОСВЕТА

Биология и здравно образование

12

ПРОФИЛ

Биология и здравно образование за 11кл. ПП на изд.Гея Либрис – В. Овчаров и колектив

Физика и астрономия

Химия и ООС

ПРОФИЛ

· Химия и ООС 9 клас ПП

издателство “Булвест 2000

· Химия и ООС 10 клас ПП

издателство “Булвест 2000

· Всичко за матуратаХимия и ООС

издателство “Просвета” 2011 год.

· Всичко за кандидат-студентите по химия

издателство “Просвета” 2013 год.

Concours de COURTS-METRAGES FRANCOPHONES 2013-2014

Concours de COURTS-METRAGES FRANCOPHONES 2013-2014

Alliance Française de Plovdiv – Bulgarie

11 ème Festival International de la Chanson Francophone « Clef d’or » Plovdiv 2014

Програма “Стипендии в средното образование”

Програма “Стипендии в средното образование”

на Американска фондация за България (виж подробно)

СРЕЩА С Г-Н МАНУАЛ МУНЬОС ИДАЛГО

У В А Ж А Е М И   К О Л Е Г И   И   У Ч Е Н И Ц И,

РЪКОВОДСТВОТО НА 9-ТА ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА 25.09.2013 г. ОТ 12:30 ч., В КАБИНЕТА ПО РИСУВАНЕ НА

СРЕЩА С Г-Н МАНУАЛ МУНЬОС ИДАЛГО.

ТОЙ Е АВТОР НА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ТЕАТРАЛНИ ПИЕСИ. ИЗДАЛ Е 13 СТИХОСБИРКИ. ЧЕТЕ ЛЕКЦИИ В РАЗЛИЧНИ НАЦИОНАЛНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ.

МУНЬОС ИДАЛГО Е НОСИТЕЛ НА МНОГО НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ НАГРАДИ, СРЕД КОИТО ОРДЕН „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ И ОРДЕН “БЛАГОРОДЕН РИЦАР НА КРАЛИЦА ИЗАБЕЛ КАТОЛИЧЕСКА“.

НЕГОВИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СА ПРЕВЕДЕНИ НА РАЗЛИЧНИ ЕЗИЦИ.

Препоръчителна литература за 9-ти клас през учебната 2012-2013 година

Списък на препоръчителната литература на френски език за учениците, които ще бъдат в 9. клас през учебната 2012-2013 година

Драги, вече бивши, осмокласници,

Ако все още не сте си избрали книга на френски език за ваканцията, можете да посетите библиотеката на 9. ФЕГ или медиатеката на Френския институт.

Вашите учители по френски език настойчиво ви препоръчват да разнообразите летните си занимания, като прочетете поне една книга на френски език.

За ваше улеснение сме избрали автори и техни произведения, които са лесно достъпни, можете да ги заемете от библиотека или да си ги купите, както и да изберете книга извън предложения списък.

 

Le Petit Prince, Antoine de Saint Exupéry

Plongée mystérieuse dans la Tapisserie, Ann Rocard

Le secret du Mont-Saint-Michel, Ann Rocard

Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, Éric-Emmanuel Schmitt

L’enfant de Noé, Éric-Emmanuel Schmitt

Je ne t’oublierai jamais, Florence Cadier

Le manteau d’images, Guth Joly

Au cinéma Lux, Janine Teisson

Les Rois de l’horizon, Janine Teisson

Hier encore mon père était mort, Mikaël Ollivier

Frères de sang, Mikaël Ollivier

La vie en gros, Mikaël Ollivier

L’Alibi, Mikaël Ollivier

16 ans et des poussières, Mikaël Ollivier

James, le lapin qui en savait trop, Tania Sollogoub

Au pays des pierres de lune, Tania Sollogoub

Le petit Nicolas, Sempé Goscinny

Le petit Nicolas a des ennuis, Sempé Goscinny

Les vacances du Petit Nicolas, Sempé Goscinny

Les récrés du Petit Nicolas, Sempé Goscinny

Le Petit Nicolas et les copains, Sempé Goscinny

Препоръчителна литература за 11-ти и 12-ти клас през учебната 2012-2013 година

Препоръчителна литература за учениците, които ще бъдат в 11. и в 12. клас през учебната 2012/2013 година

* * *

A lire pendant les vacances pour préparer

sa participation aux cours de littérature française

en classe de 11ème et en classe de 12 ème

année scolaire 2012/2013

auteur

ɶuvres

classe de 11ème

Monesquieu

« Lettres persanes »

Voltaire

« Candide »

Denis Diderot

« La Religieuse »

Beaumarchais

« Le Mariage de Figaro »

Victor Hugo

« Les Misérables » ; « Notre-Dame de Paris »

Stendhal

« Le Rouge et le Noir »

Honoré de Balzac

« Le Père Goriot » ; « Eugénie Grandet »

Gustave Flaubert

« Madame Bovary »

Emile Zola

«Nana »; « L’Assommoir »

Guy de Maupassant

« Bel Ami » ; « Contes »

classe de 12 ème

Antoine de Saint-Exupéry

Le petit prince – obligatoire

Albert Camus

L’Etranger- obligatoire ; La Peste – facultatif

Jean-Paul Sartre

La nausée – obligatoire ;Huis clos – obligatoire

Eugène Ionesco

La cantatrice chauve – obligatoire

Samuel Beckett

En attendant Godot – obligatoire

Michel Tournier

Vendredi ou la vie sauvage– facultatif

Simone de Beauvoir

Le Deuxième Sexe– facultatif

Marguerite Duras

L’amant– facultatif

Boris Vian

L’écume des jours– facultatif

Jacques Prévert

Paroles – facultatif

Michel Honellebecq

Les particules élémentaires– facultatif