Олимпиада по френски език – областен кръг 2021/2022

Областният кръг на олимпиадата по френски език за учебната 2021/2022г. ще се проведе на 13 февруари 2022 г. (неделя) от 09:00 часа  за учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас в 9.ФЕГ „А. дьо Ламартин“.
Квестори и ученици, които ще бъдат тествани за Ковид-19 с бърз щадящ тест, следва да се явят на 13 февруари 2022 г. в  07:45 ч.
Квесторите със „зелен сертификат“ – от  08:00 ч. до 08.:15 ч.
Учениците със „зелен сертификат“ – от 08:15 ч. до 08:30 ч.
Провеждането на олимпиадата ще се осъществи при спазване на противоепидемичните  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна  маска за лице и документ за самоличност /лична карта или ученическа книжка/.
Разпределението по стаи ще бъде изложено на партерния етаж и ще може да се види непосредствено след влизане в гимназията.
Продължителност за всички възрастови групи: 4 (четири) астрономически часа.
Областният кръг на олимпиадата е анонимен!

Тъжна вест

С болка и тъга Ви съобщаваме, че на 6. януари 2022 г. е починал дългогодишният учител по физика и астрономия във Френската гимназия – г-жа Надежда Антонова, личност с природна доброта, винаги усмихната, готова да помогне и да изслуша, прекрасен човек и колега, отличен професионалист, преподавател на много випуски в училището и грижовен класен ръководител. Скърбим за нея.

Опелото в памет на нашия колега и учител ще се извърши в неделя, 09.01.2022 г., от 14.00 ч. в църквата Преображение Господне” в квартал „Лозенец” (ул. „Ралица” № 2, в градинката до 120. ОУ).

Мир на праха ѝ!

Откриване на учебната 2021-2022 година в 9. ФЕГ

Уважаеми ученици,
Уважаеми колеги,
Уважаеми родители,
Ръководството на Френската гимназия има удоволствието да Ви информира, че откриването на новата учебна година ще се осъществи на 15.09.2021 г. по следния график:
09:00 часа ЧК в класна стая (30 мин.) за учениците от IX клас – включва  инструктаж срещу подпис, предоставяне на седмичното разписание. След часа учениците се освобождават и напускат сградата, стаите се проветряват и  дезинфекцират.
09:30 часа ЧК в класна стая (30 мин.) за учениците от X клас  – включва инструктаж срещу подпис, предоставяне на седмичното разписание. Учениците се освобождават и напускат сградата, стаите се проветряват и дезинфекцират.
10:30 часа – тържество за учениците от VIII клас (30 мин.) в двора на училището,  в края на тържеството осмокласниците влизат в класните стаи за ЧК (30 мин.) – включва инструктаж срещу подпис, предоставяне на седмичното разписание.  Учениците се освобождават и напускат сградата, стаите се  проветряват и  дезинфекцират.
12:00 часа ЧК (30 мин.) за учениците от XI клас  – включва инструктаж  срещу подпис и предоставяне на учебната програма. Учениците се освобождават и напускат сградата, стаите се проветряват и дезинфекцират.
12:30 часа ЧК (30 мин.) за учениците от XII клас  – включва инструктаж  срещу подпис, предоставяне на седмичното разписание. Учениците се освобождават и напускат сградата, стаите се проветряват и дезинфекцират.
Напомняме на всички ученици, че в сградата на гимназията ще се влиза с маски.
В 9.ФЕГ продължават ремонтните дейности по проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран от Оперативна програма“ Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съгласно АДБФП  BG 16RFOP001-1.001-0001-С01“. В тази връзка за осигуряването на безопасни условия на обучение се налага временно да бъде въведена следната организация на учебния процес:
§  От 15.09.2021 г. – в първа смяна присъствено ще се обучават учениците от VIII и IX клас, а X клас ще се обучават в първа смяна онлайн.
§  От 16.09.2021 г. – във втора смяна присъствено ще се обучават учениците от XI, а учениците от XII клас ще се обучават онлайн.
§  От 04.10.2021 г.  – в продължение на две седмици в съответните смени присъствено ще се обучават VIII, X и XII клас, а IX и XI клас ще се обучават онлайн.
Ротацията ще се осъществява на две седмици до приключването на ремонтните дейности.

Родителски срещи за учениците от VIII клас

 
Уважаеми Родители,
Във връзка с влезлите в сила от 07.09.2021 г. противоепидемични мерки, се налага родителските срещи за учениците от VIII клас да се проведат в два поредни дни (09.09.2021 г. и 10.09.2021 г.) с различен начален час.
На родителската среща за всеки клас ще се допуска само по един родител/настойник на ученик! Ученици няма да се допускат!
Срещите ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки, избягване на струпване на много хора и спазване на разстояние между участниците от 1,5 м – 2 м, по следния график:
09.09.2021 г. ще се проведе родителската среща на:
1)      VIII Ж клас – 17:30 часа
2)      VIII Е клас – 18:00 часа
3)      VIII А клас – 18:30 часа
4)      VIII Г клас – 19:00 часа
10.09.2021 г. . ще се проведе родителската среща на:
1)      VIII В клас – 18:00 часа
2)      VIII Б клас – 18:30 часа
3)      VIII Д клас – 19:00 часа
Напомняме, че всички участници в срещите трябва да бъдат с маски!
Благодарим Ви за разбирането и съдействието!
От Ръководството

Важно, за всички родители на ученици, записани в осми клас за учебната 2021-2022 г. !!!

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в осми клас на държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и настойник/ попечител, който отглежда това дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на следните документи:

1.       Заявление-декларация. То може да бъде получено лично в Дирекция Социално подпомагане (ДСП) или изтеглено от официалната интернет страница на Агенцията за социално подпомагане на следния линк: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti   както и от сайта на Системата за сигурно електронно връчване;

2.      Удостоверение, че детето е записано в гимназията – издава се в канцеларията на гимназията.

3.      Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител, ако е приложимо.

Заявлението се подава след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15.10.2021 год. То може да бъде подадено в ДСП по настоящия адрес на семейството по един от следните начини:

ü  лично, като към заявлението се прилага лична карта за справка;

ü  чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението следва да е в оригинал;

ü  чрез Системата за сигурно електронно връчване с Персонален идентификационен код на НОИ или квалифициран електронен подпис;

ü  на електронен адрес: ao@asp.government.bg без електронен подпис

Помощта се отпуска на две части. Първата половина – 150 лв. се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането и, а втората половина – 150 лв. – в началото на втори учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. Отпуснатата помощ подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Средствата се възстановяват и в случай, когато ученикът не продължи образованието си през втория учебен срок до завършване на осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.

 

 

 

Oлимпиада по френски език – национален кръг
(учебна 2020/2021 година)

Националният кръг на олимпиадата по френски език за учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас от област София-град ще се проведе на 14.03.2021 г. (неделя) от 09.00 ч. в 9.ФЕГ „А. дьо Ламартин“.
Всички класирани ученици следва да се явят от 08.20ч. до 08.40ч., като ще бъдат допускани в сградата на училището срещу документ за самоличност със снимка (лична карта, ученическа  карта или друг документ със снимка) при спазване на противоепидемичните мерки и избягване на струпване на ученици.
Разпределението по стаи ще бъде изложено на партерния етаж и ще може да се види непосредствено след влизане в гимназията.
Продължителност за всички възрастови групи: 4 (четири) астрономически часа.
Националният кръг на олимпиадата е анонимен!
 

Oлимпиада по френски език – областен кръг

 

Резултати от областен кръг на олимпиадата по френски език, проведен на 14.02.2021 г.


Областният кръг на олимпиадата по френски език за учебната 2020/2021 г.
ще се проведе на 14.02.2021 г. (неделя) от 14:00 ч.
за учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас в 9.ФЕГ „А. дьо Ламартин“.
Всички класирани ученици следва да се явят от 13:20 ч. до 13:50 ч.,
като ще бъдат допускани в сградата на училището срещу
документ за самоличност със снимка –
лична карта, ученическа  карта или друг документ със снимка при спазване на противоепидемичните мерки и избягване на струпване на ученици.
Разпределението по стаи ще бъде изложено на партерния етаж
и ще може да се види непосредствено след влизане в гимназията.
Продължителност за всички възрастови групи:
4 (четири) астрономически часа.
Областният кръг на олимпиадата е анонимен!

Епидемичната обстановка във ФЕГ към 23-ти октомври

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание следната информация за епидемичната обстановка към 23.10.20 г. в 9.ФЕГ:

§   В гимназията има само един ученик, карантиниран поради положителен ПСР тест – от XI клас. Съучениците му не са поставени под карантина, съгласно разпореждане на СРЗИ, тъй като не са имали контакт с него от 6 дни .

§   В гимназията има 10 ученика под карантина, защото са били в контакт с човек с положителен ПСР тест – член на семейството /майка, баща, брат, сестра и др./ или друг близък / роднина, приятел и др./ от VIII;IX;XI;XII клас. След получаване на информацията в стаята на паралелката се извършва допълнителна дезинфекция, класът се премества в друга стая за 2 дни.

Напомняме, че спазването на противоепидемичните мерки е изключително важно, за да запазим здравето си и това на нашите близки!

От ръководството на гимназията

Информация за здравната обстановка в 9.ФЕГ към 5.10.2020 г.

Уважаеми колеги, ученици и родители,

Във вчерашния неделен ден 04.10.2020 г. към директора на 9.ФЕГ постъпи информация, че наш колега е дал положителен резултат от ПСР тест.

Ръководството на гимназията веднага се свърза с дежурните лекари от СРЗИ. По тяхна устна препоръка не се налага на този етап карантиниране на ученици и учители, тъй като нашият колега е бил на работа последно на 25.09.2020 год. В училището ни редовно 3 пъти на ден се е осъществявала  дезинфекция през дните от 25.09.2020 до настоящия момент и отново по препоръка на СРЗИ не се налага извънредна такава. Не ни препоръчаха карантиниране на ученици и учители.

Днес 05.10.2020 след 9.00 часа ще получим писмени указания от СРЗИ какви допълнителни мерки следва да предприемем и дали ще се наложи преминаване към онлайн обучение на отделни паралелки.

Моля всички да проявят разбиране, съпричастност, толерантност и търпение в тази ситуация! Следете сайта на гимназията и съобщенията в електронния дневник за последващи указания!

Моля спазвайте всички противоепидемични мерки, за да пазите себе си и хората , които обичате и уважавате!

От ръководството

Съобщение за разпределението на класовете в смените на I срок на учебната 2020/21 год.

Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,
Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че през I учебен срок на 2020/2021 учебна година първа смяна ще се обучават учениците от VIII, IX и X клас, а втора смяна – учениците от XI и XII клас. През втория срок смените се разменят.
От Ръководството