Нов интернет протокол

Прогнозата, че Интернет адресите по стандартния протокол IPv4 в Европа и в Близкия изток ще свършат през 2012 г се сбъдна. Всички свободни адреси вече са разпределени от Интернет корпорацията за присвоени имена и адреси (ICANN). Последният пакет беше предоставен в началото на февруари. Възможностите за адреси по стандартния протокол IPv4 са ограничени до около 4,3 милиарда и вече са раздадени. В същото време не всички имена са активни, но обновяването на вече присвоени адреси с цел оптимизация на тяхното използване би било скъпо и би забавило въвеждането на адреси от ново поколение.

Протоколът IPv4 ще бъде заменен с версия 6 (IPv6), който има капацитет да осигури 340 индецилиона (340 трилиона трилиона трилиона) уникални адреса. Въвеждането на протокол IPv6 ще доведе до допълнителни разходи, а освен това той не е и напълно съвместим със съществуващия IPv4 стандарт. Това означава, че те ще трябва да се използват паралелно за определен период от време до пълното преминаване към новия протокол. Интернет протоколът версия 6 беше създаден преди 13 години, за да замени използваният в момента IPv4 и да разреши проблема с изчерпването на интернет адресите.

Новият интернет протокол IPv6 ще тръгне официално на 6 юни, съобщи един от бащите на световната мрежа и вицепрезидент на „Гугъл” Винт Сърф по време на дискусия в Европейския парламент в Брюксел, организирана от възпитаника на 9 ФЕГ Ивайло Калфин.

Националната кампания „Да почистим България за един ден“

Под мотото „Чисти мисли – за чисто утре“ премина съботния ден на националната кампания „ Да почистим България за един ден“

Не само с мисли, но и с нагласи и действия ученици от 9, 10 и 12 клас на 9.ФЕГ за поредна година изразиха своята загриженост за бъдещето на природата, като почистиха училищния двор и зелени площи в района на гимназията.

РЕГИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА VIII И IX КЛАС

През м. март, в няколко столични училища се проведе регионално външно оценяване на “Готовност на учениците от 8 и 9 клас за приложение на математическите знания в конкретни житейски ситуации”. Оценяваните училища бяха: 23 СОУ “Ф.Ж. Кюри”, 36 СОУ “М. Горки“, 33 ОУ “Санкт Петербург”, СПГЕ “Джон Атанасов“, 7 СОУ “Св. Седмочисленици”, ПГТЕ “Хенри Форд”, 9 ФЕГ ” А. Ламартин”, Първа частна математическа гимназия. Участваха 331 уценици ( 173 от осми клас и 158 от девети клас).

Всяка от задачите, включени в темата, описваше различни житейски ситуации. Решаването им изискваше приложение на усвоените знания и формираните умения в работата по математика до 8-ми клас. Към задачите бяха формулирани по няколко въпроса с различен формат – с избираем отговор (определяне на вярност на твърдение) и с кратък свободен отговор. Използвани бяха и различни форми за представяне на информацията – текст, формула, таблица, графика.

Ето и класирането на първите места:

1. 8а клас на Първа частна математическа гимназия.

2. 9а клас на Първа частна математическа гимназия.

3. 9а клас на 9 ФЕГ с преподавател по математика Маргарита Иванова

4. 8а клас на 9 ФЕГ с преподавател по математика Петранка Димитрова.

Поздравяваме учениците от нашата гимназия за достигнатото представяне и им пожелаваме и успех на предстоящото изявяване в изпита PISA.

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА БИЛИНГВАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

През м. април 2014г. бе подписано споразумение между Министерство на образованието (България) и Френския културен институт за сертифициране на билингвалното обучение.

За първи път през учебната 2014/2015 година учениците от 11. и 12. клас ще имат възможност да се явят на изпит за сертификат, удостоверяващ преминато билингвално обучение в гимназиалния курс.

Сертификата ще бъде издаден съвместно от МОН и от Френския културен институт, и ще може да се ползва като приложение към дипломата за средно образование.

Сертифицирането на билингвалното обучение има за цел да удостовери пред приемащата институция (университет, работодателски организации) високото ниво на владеене на френски език (ниво В2/В2+ съгласно Европейската езикова рамка), заявени интереси в дадена културно-образователна област, както и силна мотивация за учене и успех.

Всички ученици от 11.и12.клас са поканени да се включат.

Изисквания към кандидатите:

1.Задълбочен интерес в една от областите Химия и ООС, Биология и ЗО, География и икономика, История и цивилизация, дисциплини от Философски цикъл.

2.Добро ниво на владеене на френски език (ниво В2) към м.март 2015г.

3.Способност за работа самостоятелно.

4.Готовност за учене през целия живот.

5.Желание за успех в национален или друг европейски университет.

Необходими документи:

1.Заявление по образец.

2.Копие от бележниците за 9.,10,11.клас (страници с годишните оценки).

Важни срокове:

15.10.2014г. – подаване на заявление в канцеларията на гимназията.

20.03.2015г. – краен срок за предаване на готовото досие при Г.Кръстева, ПДУД

10.04-20.02.1015г. – защита пред тричленна комисия, съставена от представители на МОН, Френски културен институт и 9.ФЕГ (точната дата ще бъде обявена на сайта на 9.ФЕГ).

Основни етапи на процеса на подготовка и защита на досие:

1.Избор на тема и съгласуване с учител по съответния учебен предмет.

2.Подбор на материали и оформяне на съдържателната част на досието (насоки и помощ от учителите по Френски език-СИП) – 7 до 9 страници.

3.Оформяне на досието (общ обем 12 страници).

4.Устна защита пред 3-членна комисия (представяне на разработената тема и събеседване по нея).

ВАЖНО! Полученият сертификат ще удостоверява преминато билингвално обучение, но няма да съдържа количествена и/или качествена оценка (пр. Мн.добър 4.63).

За повече информация: Г.Кръстева, ПДУД